Universitetslektor Eva Siljehag

Förskolemiljöer med god kvalitet har gynnsamma effekter på barns utveckling och bidrar till språklig, kognitiv och socioemotionell utveckling. Miljöer med god kvalitet skyddar mot risker på både individ- och omgivningsnivå. Barns bästa ska genomsyra förskolans undervisning och omsorg, vilket kräver ämneskunskaper, kunskaper i didaktik, metoder och stöttningsstrategier.

Tidiga insatser i inkluderande förskolemiljöer rekommenderas för barn som har behov av stöd på grund av psykosociala orsaker, långvariga hälsoproblem och olika funktionsnedsättningar, eftersom de stödjer effektivt delaktighet, lärande och välbefinnande. Stödinsatser är också en rättighet för barn.

- Jag är väldigt glad över att institutionens fleråriga satsning på specialpedagogiska frågor i förskolan nu gett utdelning. Den har haft sin praktiknära koppling till bland annat Nätverket Inkluderande Lärandemiljöer och Tidiga Insatser (ILTI) i samarbete med Sandvikens kommun, Sundbybergs kommun och företaget Tellusbarn, säger Eva Siljehag.

Nationella utvärderingar visar kvalitetsskillnader samt brister i verksamhetsförutsättningar i arbetssätt och rutiner för barn i behov av särskilt stöd. Detta visar att risk finns idag att barnen inte erbjuds likvärdiga förutsättningar till utveckling och lärande. Språklig kommunikation, stöttning i lek och socialt samspel används inte tillräckligt som verktyg och barn går miste om utmaningar i sitt lärande.

- Specialpedagogiska institutionen har arbetat mycket med inkluderande lärandemiljöer och tidiga insatser, bland annat genom kursen Specialpedagogiska situationer i förskolan som riktar sig mot förskolepersonal som kompetensutveckling. Hösten 2017 startade också en ny Forskarskola i specialpedagogik som har inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer inom förskola och under de första skolåren, tillägger Eva Siljehag.

115 elever ingår i den kommande studien, som har en longitudinell mixed-metoddesign. I samråd med lärare och specialpedagoger från 17 förskolor fokuserar projektet på att utveckla områden där evidensbaserade insatser saknas och som efterfrågas av de yrkesverksamma. Viktiga områden är: deltagande i situationer av fri lek för barn i behov av stöd; stöd till socialt samspel och lärande som involverar kamrater; språkförståelse och expressivt språk.

- Här kommer vi att fortsätta vårt samarbete med ILTI, där flera av de medverkande är före detta studenter till oss. De arbetar nu som specialpedagoger, med en förskollärarexamen i botten, säger Eva Siljehag.