Ny artikel i: Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2018

av Laura Talme (Funkis skola & öppenvård/Nackagården HVB), Lise Roll-Pettersson (Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet), Peter Karlsson (Besiva AB),  Tatjana von Rosen ( Statistiska institutionen, Stockholms universitet). 

http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=713
 

RESUMÉ

Skolövergripande positivt beteendestöd (School Wide Positive Behavior Support, SWPBS) är en förebyggande insats med vetenskaplig grund som syftar till att skapa förutsättningar för trygghet, studiero och trivsel i skolan. Syftet med den här studien är att utvärdera implementering av skolövergripande positivt beteendestöd i en skola i ett socialt utsatt område och att jämföra utfallet med en kontrollskola. I studien undersöks lärarnas upplevelse av skolans klimat, stress, tilltro till egen förmåga att undervisa samt tillfredsställelse i arbetet. Resultatet visar att personalen vid experimentskolan efter genomförande av SWPBS skattade högre vad gäller skolans klimat och tilltro till egen förmåga att undervisa. Inga skillnader fanns mellan skolorna vid förmätning. Vid eftermätningen skattade dock personalen på experimentskolan högre vad gäller skolklimat, tilltro till egen förmåga, arbetstillfredsställelse och lägre vad gäller arbetsrelaterad stress jämfört med kontrollskolan. Vidare fanns några positiva samband för experimentskolan mellan pedagogernas skattning av implementeringstrohet och interventionens sociala validitet. Vikten av samverkan mellan akademin och fältet samt studiens metodologiska begränsningar diskuteras.