Inflytandecaféer – vad är det? 

Ett inflytandecafé är en samlingsplats där ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet att träffas och prata med personal från olika verksamheter inom kommunen. Personalen får i sin tur, på ett naturligt sätt, komma i kontakt med denna målgrupp och kan utveckla sina verksamheter utifrån målgruppens önskemål och behov. 

- Detta gör att samtalen blir ”med” och inte ”om” ungdomarna, vilket ger en fruktbar dialog för båda parter, säger forskaren Jenny Rosendahl. 

Inspiration till upplägget av ett inflytandecafé är hämtat från Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun, som lanserade detta arbetssätt som ett led i att öka inflytandet och delaktigheten för ungdomar med funktionsnedsättning. Inrättande av caféet i Järfälla syftar till att skapa ett forum och en arena för denna målgrupp anpassat till deras förutsättningar. Kommunen erbjuder ett antal workshops på dessa caféer där deltagarna får tycka till om olika ämnen, både praktiskt och verbalt. De anpassade träffarna kan till exempel ske genom att man med bokstavspärlor förmedlar ett budskap, bygger sitt drömbibliotek, tycker till om olika saker genom bild och text på ett demokratiträd, göra Pins med olika budskap med mera. 

Forskarstuderande Jenny Rosendahl, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Jenny Rosendahl, som både är anställd i kommunen och samtidigt forskarstuderande vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, studerar hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning kan få ökat inflytande och delaktighet. Till sin hjälp har hon sju unga vuxna som ”hjälpforskare”. 

- Tanken med caféerna är att öka inflytandet och delaktigheten för denna målgrupp, och låta deras röster bli hörda, säger Jenny. 

Men inflytandecaféer är också ett sätt för personal inom kultur-, demokrati- och fritidsnämnden att få ökad kunskap om denna målgrupp, och att det på sikt kan skapas fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 

Ungdomarna är själva med och utformar caféerna. Under våren har dessa bestått av olika stationer där ungdomarna har fått göra olika saker samtidigt som de har fått möjlighet att på ett nytt sätt vidareförmedla sina åsikter och önskningar. Caféerna blir då både en samlingsplats och en arena för åsiktsutbyte. 

- Det är viktigt att vi inkluderar alla i samhället och ger denna grupp en möjlighet att få komma till tals, på sina villkor, fortsätter Jenny. 

Deltagarbaserad aktionsforskning

Jenny Rosendahl använder sig av deltagarbaserad aktionsforskning, vilket är en variant av deltagande observation, där man som forskare deltar i arbetet samtidigt som studien genomförs. Metoden syftar till att forska tillsammans med (inte på) de personer som deltar i en verksamhet. De som deltar ska själva vara med och skapa ny kunskap utifrån sina egna upplevelser av vilka utmaningar som finns och vilka förändringar de anser behövs för att utveckla verksamheten. 

Vad gör du rent praktiskt i din forskning?

Samtalsmatta
Samtalsmatta

Studien började i höstas med att Jenny intervjuade samtliga personer som ingår i studien individuellt med hjälp av en Samtalsmatta/Talking Mats, som är en metod med bilder och text för personer med kognitiva och kommunikativa svårigheter att lättare kunna uttrycka sina åsikter, planera och fatta egna beslut.

Under våren deltog alla på inflytandecaféerna. Efteråt genomfördes ett samtal i en fokusgrupp där man diskuterade målgruppens upplevelse av inflytandecaféet, vad som var bra och mindre bra och vilka förändringar de tycker att man kan göra inför nästa inflytandecafé. I höst fortsätter Jenny både med deltagande i ett inflytandecafé och med intervjuer. 

- I min studie undersöker jag om ett inrättande av inflytandecaféer kan öka delaktighet och inflytande i en kommuns fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter. Tillsammans med mina sju ”hjälpforskare” undersöker vi hur vi på bästa sätt kan utforma ett forum där de kan få ökat inflytande och delaktighet i en kommun. För mig är det viktigt att deras egna röster också blir hörda i både kommunen och forskningen säger Jenny. 

Hur har långt du kommit? 

- Jag är mitt inne i datainsamlingen. Det innebär att jag har gjort mina enskilda intervjuer med varje respondent, genomfört två inflytandecaféer och haft två fokusgruppintervjuer. I augusti kommer vi att anordna vårt tredje café och genomföra ytterligare intervjuer, fortsätter Jenny. 

När kommer vi att kunna läsa din färdiga avhandling? 

- Det är en lång process att vara doktorand. Först måste man läsa in sig på området, sedan göra själva studien och till sist sammanställa mina resultat. Om allt flyter på så beräknar jag att vara klar med min licentiatavhandling om ca två och ett halvt år. Då hoppas jag kunna presentera mina resultat som förhoppningsvis ska leda till insikt om ökad inflytelse och delaktighet för ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning.

/Eva Lundin

 

________________________________________________________

Kontakt: Jenny Rosendahl, jenny.rosendahl@specped.su.se