Jag är ämneslärare, specialpedagog och universitetslektor och arbetar sedan vårterminen 2017 med undervisning och kursutveckling på speciallärarprogrammet.

Min forskarkompetens omfattar läroplansteori, utbildningspolitik och -policy samt didaktik, såväl centraleuropeisk som angloamerikansk. Teoretiskt och metodiskt har jag fördjupat mig i å ena sidan Deweys pragmatiska filosofi och grundad teori, å den andra Foucaults idéhistoria och diskursanalys. Min anknytning till specialpedagogisk vetenskap fokuserar dokumentation, individualisering och – förstås – framställningen av elever i behov av särskilt stöd i policydokument, såväl nationella som trans- och internationella.

Akademiskt arbete förväntas innebära forskning, vilket betraktas som en garanti för verksamhetens kvalitet, men i professionsrelaterade ämnen som specialpedagogik innebär det även i stor utsträckning undervisning. Karakteristiskt för akademisk undervisning är att den ska ske på vetenskaplig grund och vad kan då det vara när det kommer till specialpedagogik?

Specialpedagogik som akademiskt ämne hämtar kunskap från många olika vetenskapsområden, där varje vetenskapsområde utvecklar kunskap utifrån frågor som ställs i den kontexten och som förstås och förklaras i ljuset av perspektiv som har betydelse inom just det vetenskapsområdet. Jag menar att detta tvär- eller mångvetenskapliga förhållande har betydelse för den utbildning som sker inom de två specialpedagogiska professionsutbildningarna på institutionen: speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet.

Kraven på dubbelkompetens inom professioner med uppdrag att både verka som ”special” och som ”lärare”, alternativt ”pedagog”, medför höga förväntningar på att utbildningen förmår integrera teoretisk och praktisk kunskap: den teoretiska kunskapen från akademiska discipliner och den praktiska kunskapen från de undervisningspraktiker som regleras av en läroplan. Detta förhållande – även det dubbelt – ser jag som en stor utmaning och som ett långsiktigt projekt. I mitt universitetspedagogiska arbete har jag ambitionen att bidra till den utvecklingen, det vill säga till en utveckling av såväl akademiska som professionella kunskaper och kompetenser i programutbildningarna.

/Gabriella Höstfält