I sitt arbete inom området lyfter Kajsa fram vikten av att lärare, från förskola till gymnasium, har kunskap om att det finns olika perspektiv på barns och ungas läs- och skrivlärande och att olika perspektiv ger olika utgångspunkter för att förstå, förklara och möta elevernas lärande. Kajsa vill genom såväl undervisning som forskning bidra till att skolans undervisning möjliggör och underlättar elevernas tillägnande av skriftspråklighet. I detta sammanhang är Kajsa, tillsammans med kollegor vid institutionen, i färd med att utveckla ett samarbete med forskare på Nya Zeeland vilka visar på hur man kan bygga miljöer och aktiviteter som just underlättar och möjliggör barns och ungas skriv- och läslärande. En annan betydelsefull utgångspunkt för ett sådant samarbete är det systematiska arbete som sker på Nya Zeeland för att utveckla alla lärares förmågor att bedöma elevers läs- och skrivutveckling för att uppmärksamma när en elev förefaller att inte komma vidare i sin skriv- och läsutveckling.

Inom ramen för ERASMUS-programmet ”Lifelong Learning programme” har Kajsa deltagit i ett samarbete med Universidad Oberta de Catalunya i Barcelona, Spanien. Kajsa besökte universitetet våren 2014 för att dela med sig och ta del av undervisningserfarenheter.

I relation till Erasmus + programme KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices: Strategic Partnerships in the field of education, training and youth har Kajsa fortsatt sitt samarbete med forskare från Universidad Oberta de Catalunya, men även från Institut obert de Catalunya och Technische Hochschule Wildau (FH) (Technical University of Applied Sciences) om en gemensam ansökan om medel. Med beviljade medel deltar hon i det projekt som genomförs under tiden 2016-2019. Det fokuserar autentiskt lärande och söker stärka banden mellan högre utbildning och arbetsmarknaden genom autentiska scenarier i professionsutbildningar.        

Innan Kajsa kom till Specialpedagogiska institutionen var hon lektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hon var där programansvarig för magisterprogrammet i didaktik och arbetade med kursutveckling och undervisning i kurser inom ramen för didaktikområdet. Flera av kurserna utvecklade hon med hjälp av moderna IKT-pedagogiska lösningar, vilket innebär att kurserna helt har kunnat erbjudas i digital form. Kajsa hade också ett flertal uppdrag som pedagogisk sakkunnig vid bedömning av docentkompetens och antagning som excellent lärare.

Tidigare har Kajsa även varit verksam som forskare och universitetslärare vid Uppsala universitet, Högskolan i Gävle och Örebro universitet. Under sin tid vid Örebro universitet var hon, tillsammans med forskare från en rad lärosäten i Sverige, delaktig i forskningsprojektet "Läraren i samhällsomvandlingen 1940-2003: den goda läraren som diskursiv formation på olika samhälleliga arenor", som finansierades av Riksbankens jubileumsfond. Inom ramen för projektet publicerade Kajsa konferensbidrag, artiklar och en omfattade forskningsrapport om förändringar i relationen mellan teori och praktik med fokus på lärares arbete.