Anna Broman är fil.dr. i psykologi och flyttade från Moskva (Ryssland) till Sverige för drygt tre år sedan. Vid sidan av sitt uppdrag som lärare omfattar hennes huvudsakliga forskningsintressen bl.a. undervisningsutveckling och dess metoder, mediering, modellering inom lärandeverksamhetsteori samt olika typer av formativa experiment.

Hennes doktorsavhandlingen utgick från den kulturhistoriska teorin grundad av Lev Vygotskij och lärandeverksamhetsteori av Daniil El’konin och Vasilij Davydov. Med hjälp av intervention designad som formativt experiment undersökte hon förutsättningar för kunskapers funktionella övergång till ett redskap; denna övergång är central för alla elevers lärande och i synnerhet för elever i behov av särskilt stöd. Anna har efter sin doktorsexamen fortsatt att arbeta som forskare. Några av hennes studier handlar om modellering som redskap för lärande och främjande av elevers avsiktliga redskapsanvändande i lärandeprocesser.

Vid sidan av hennes akademiska karriär arbetade hon i Moskva som psykolog i både skola och förskola. Utöver det var hon verksam som undervisningspsykolog och medverkade i skapandet av den statliga basen av elektroniska läromedel för skolan, samt naturvetenskapliga läroböcker för årskurs 1-4.

- I min nuvarande position på Specialpedagogiska institutionen är det mycket berikande att arbeta tillsammans med kollegor som har olika teoretiska utgångspunkter, samt att kunna träffa lärarstudenter från hela landet inom ramen för Speciallärarprogrammet och Lärarlyftet II. Jag uppskattar också möjligheter för att diskutera specialpedagogiska problem internationellt. I september deltog jag i ISCAR-kongress i Kanada med mitt paper ”Underachieving students or underachieving education?”, säger Anna Broman.

Några av de frågor hon diskuterade var:

  • Varför behöver inkluderande undervisning en översyn av undervisningsinnehållet?
  • Hur kan undervisningsinnehåll vara inkluderande?
  • Varför behöver lärare ha ett multidisciplinärt arbetslag för att kunna skapa ett inkluderande undervisningsinnehåll?

- Jag tror att både forskare och lärare har utvecklat en förmåga som är oerhört central; en förmåga att ifrågasätta och revidera både befintlig praktik samt egna teoretiska utgångspunkter. Detta budskap försöker jag förmedla till mina studenter på Speciallärarprogrammet och Lärarlyftet, och deras återkoppling hjälper mig i fortsatt utvecklings- och forskningsarbete, avslutar Anna.