I sin avhandling, "Swedish young offenders in community-based rehabilitative programmes – patterns of antisocial behaviour, mental health, and recidivism", samlade Hanna in självrapporterade data från ungdomar som dömts för olika typer av brott och deltog i olika former av påverkansprogram. Detta i samarbete med ett 70-tal kommuner över hela Sverige. En av slutsatserna i avhandlingen var att de ungdomar som deltog i programmen hade vitt skilda behov men att detta inte påverkade vilken typ av insatser de fick från socialtjänstens sida inom ramen för sin påföljd.

Efter disputation har Hanna bedrivit forskning i flera egna projekt. Bland annat inom ramen för en post doc och i form av uppdragsforskning. Samtliga av de egna projekten har kretsat kring olika aspekter av ungdomar som döms för brott med särskilt fokus på flickor och på de ungdomar som döms för brott i tonåren men som sedan inte fortsätter in i en kriminell livsstil. Hannas intresse har alltmer kommit att bli olika aspekter av dessa ungdomars skolgång och i en av de pågående studierna följs ca 700 ungdomar som dömts till ungdomstjänst upp, framförallt med avseende på hur de går för dem i skolan. Ett av projekten utgörs också av doktorand Azade Azades avhandlingsprojekt kring flickors kriminalitet där Hanna tillsammans med professor emerita Ann-Charlotte Smedler är handledare.

Hanna ingår också in en forskargrupp som genomför en utprövning av programmet PATHS i svenska förskolor. PATHS är en evidensbaserad intervention som utvecklats i USA och som syftar till att främja social och känslomässig kompetens hos barn i förskolan. Projektet leds av docent Lilianne Eninger och docent Laura Ferrer Wreder, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. I projektgruppen ingår också bland andra professor Mara Westling Allodi och doktorand Birgitta Herkner från Specialpedagogiska institutionen.

Utöver olika forskningsprojekt har Hanna varit verksam vid flera FoU-enheter inom såväl kommun och landsting som vid statlig myndighet. Vid FoU-Södertörn, där hon under en period var anställd som forskningsledare, var hon bland annat med och genomförde en utvärdering av förebyggande och uppsökande preventionsarbete för ungdomar. Närmast kommer Hanna från Enheten för FoU vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Ett av de projekt hon var involverad i där var SiSam – en samverkans modell för placerade barn, där Statens institutionsstyrelse (SiS) och SPSM prövade och utvecklade en modell för obruten skolgång för placerade barn och ungdomar.

Hanna är också en av två svenska representanter i European Agency for Special Needs and Inclusive Educations pågående projekt "Inclusive Early Education". Hon har även ingått i projektgruppen för SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) utvärdering av program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård.