Jennys forskning har framförallt fokuserat på personer som har intellektuell funktionsnedsättning och deras livssituation, med fokus på lärande och delaktighet. I sin forskning har barnperspektivet ställts i centrum och över tid har forskningen fått ett brett spektrum.

Jenny disputerade 2008 i psykologi vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Proximal processes of children with profound multiple disabilities”. Avhandlingen studerade kommunikation och samspel mellan barn som hade flerfunktionsnedsättningar och deras föräldrar, samt familjernas vardagsanpassningar och sociala nätverk. Avhandlingen lyfte fram den kommunikativa kraft som dessa barn trots allt har och utmaningar som samspelspartners till dessa barn upplever, men satte också ljuset på familjers vardag.

Hur kan man göra så att barnen blir mer delaktiga i sin familjs vardag?

Denna nya fråga ledde till ett forskningsprojekt om hur barns delaktighet i familjeaktiviteter kan underlättas med hjälp av personlig assistans. Genom en enkätstudie till föräldrar, enskilda intervjuer med föräldrar och assistenter och fokusgruppssamtal med föräldrar och assistenter studerades vilka familjeaktiviteter barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar deltog i, hur deras faktiska delaktighet såg ut och på vilket sätt man kan underlätta för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter.

Resultaten från dessa studier visade att barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättningar har högt engagemang i aktiviteter som är barndrivna, och att omgivningens attityd och engagemang är jätteviktigt. Personliga assistenter har en viktig roll för att underlätta för familjen och för att barnet med funktionhinder ska få inträde till nya sociala arenor.

Barns lärande sker tillsammans med andra och för små barn som har omfattande funktionhinder är kunskapen som omgivningen har om dem central. I ett pågående forskningsprojekt studeras hur kunskap om barns lärande ser ut och överförs, samt hur samverkan går till när barn med intellektuell funktionsnedsättning börjar skolan. Jenny Wilder är projektledare för ett forskningsprojekt som fått medel från Vetenskapsrådet och forskningen genomförs tillsammans med universitetslektor Anne Lillvist, Mälardalens högskola.

I projektet studeras övergången från förskola genom en större enkätstudie till speciallärare i grundsärskola som handlade om samverkan mellan hem, skola och förskola. Fallstudier om 8 barns specifika övergångar har också genomförts och i dessa följdes barnen under ett år och intervjuer gjordes med nyckelpersoner före, under och efter övergången. Mycket av resultaten har publicerats internationellt och nu arbetar Jenny tillsammans med Anne Lillvist som redaktörer med en antologi om övergångar för Studentlitteratur.

Boken är en antologi om barns övergångar mellan förskola, förskoleklass, skola, grundsärskola och fritidshem. Boken har också ett teoretiskt kapitel om övergångar och ett som ger ett internationellt perspektiv. Vi håller på att slutföra boken som kommer tryckas under våren och vi ser mycket fram emot att boken kan finnas som kurslitteratur inför ht 17!

Jenny Wilder är medlem i olika internationella och nationella nätverk, t ex IASSID, och NETS (Network for Educational Transitions in Sweden). Hon är med i styrelsen för forskningsstiftelsen ALA inom FUB. Jenny är huvudhandledare till licentiand Jenny Rosendahl (Specialpedagogiska institutionen) och till doktorand Anna-Lena Andersson (Mälardalens högskola), hon är också handledare till doktorand Lena Talman (Mälardalens högskola).