Välkommen till Ulf Jederlunds 50%-seminarium  

“Skolutveckling baserad på en relationell modell för utveckling och uppföljning av arbetslags och skolors arbete runt och med elever som utmanar”.

Handledare: docent Margareta Ahlström, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet och professor emerita Ulla Ek, Stockholms universitet.

Läsare: Pär Larsson, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet och Rune Hausstätter, gästprofessor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Mitt forskningsintresse rör i hög grad samspelet i skolan; i lärarlag och mellan lärare och elever. Elevers tankar och förväntningar på den egna skolgången är ett annat fokus. Det senare framstår i betydande internationell forskning rent av som den viktigaste faktorn av alla, för att förutsäga elevers skolframgångar (Hattie, 2008). En förändringsteori som jag har i skolutvecklingsprojektets design är att elevernas egna tankar om sina möjligheter i skolan i hög grad beror av kvaliteten i samspelet med lärarna, eller om man så vill, av kvaliteten i lärar-elev relationen. Det är där skolutvecklingsprojektets interventioner kommer in i bilden. Genom att utveckla lärarnas kompetens att samspela med elever, inte minst med skolans mest sårbara elever, antas viktiga lärar- elev relationer på skolan att stärkas, och därmed elevers förväntningar på sin egen skolgång att bli mer positiv. I förlängningen kan detta också innebära förbättrade skolresultat.

 I utvärderingen av arbetslagens skolutvecklingsarbete vill jag undersöka om det går att se effekter av lärarnas förändringsarbete hos eleverna: Påverkade lärarnas förändringsarbete elevernas upplevelser av kvaliteten i lärar-elev relationer? Påverkade lärarnas förändringsarbete elevernas tankar och förväntningar på den egna skolgången?  Under planeringsarbetet, förankringsfasen och genomförandefasen av det tvååriga skolutvecklingsprojektet som jag arbetat med på fem olika skolor har jag, också, mer och mer kommit att intressera mig för hur de organisatoriska förutsättningarna för att bedriva lokalt skolutvecklingsarbete ser ut. Organisationsteori och forskning om tidigare skolutvecklingssatsningar ur ett organisationsperspektiv har därför blivit underlag till en första artikel;  ”Förutsättningar för skolutveckling”.

/Ulf Jederlund