Välkommen till Rano Zakirova Engstrands 50%-seminarium  

Titel: Families of Young Children with ASD in Sweden: accommodations, inter-generational support, and the role of Culture.

Handledare: Lise Roll-Pettersson, professor i specialpedagogik (Stockholms universitet), Tatja Hirvikoski, docent i klinsk psykologi, kvinnor och barns hälsa (Karolinska Institutet/KIND) och Mara Allodi Westling, professor i specialpedagogik, (Stockholms universitet).

Läsare: Mats Granlund, professor i handikappvetenskap samt psykologi (Jönköping University) och Simo Vehmas, professor i specialpedagogik, (Stockholms universitet).

_________________________________________________________________

Bakgrund/Innehåll

Med utgångspunkt från familjeperspektivet undersöker Rano hur livsituationen ser ut för föräldrar samt mor- och farföräldrar som har unga barn med diagnos autismspektrumtillstånd (AST) i en familj i Sverige. Den första studien fokuserar på att få mer kunskap om betydelsen av familjers kulturella normer och värderingar, vardagliga rutiner och deras syn på barns funktionedsättning för planering och implementering av insatser och stöd för barn med AST. Föräldrarnas beskrivningar av familjeanpassningar till barnets tillstånd, deras upplevelser av stöd de får för sina barn står i centrum.  

Ur ett familjsystemiskt perspektiv kan en familj ses holistiskt, som ett komplex fenomen, och som innefattar utöver barn, syskon och deras föräldrar även andra familjemedlemmar. Det finns ytterst lite forskning som handlar om upplevelser, erfarenheter och behov som exempelvis mor- och farföräldrar har kring unga barn med AST i familjen (Hasting, 2008). Nästan alla vetenskapliga studier som finns tillgängliga inom detta område idag har gjorts i engelsktalande länder. Forskning med fokus på mor- och farföräldrars perspektiv i en svensk kontext är därför angelägen.

Däremot handlar hennes andra studie om att få djupare förståelse om erfarenheter, upplevelser och behov som mor- och farföräldrar har kring sina barnbarn med AST, samt att få insikter om hur de stödjer barnens föräldrar.

Data har samlats in genom en kombination av både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av semi-strukturerade djupintervjuer och skattningsformulär.