Välkommen till Katarina Sundström Rasks 50%-seminarium  

Titel: Nyanlända elever i svenska skolan. Upplevelser hos skolledare, lärare och elever.

Handledare: Siv Fischbein, professor em. i specialpedagogik (Stockholms universitet), Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete (Högskolan Dalarna).

Läsare: Karin Dahlin, fil.dr i specialpedagogik (Stockholms universitet) och Jenny Rosén, fil.dr i pedagogik (Högskolan Dalarna)

_________________________________________________________________

Bakgrund/Innehåll

Studiens primära syfte är att studera mottagande av nyanlända elever i grundskolans tidigare år, där följande frågor ställs:

- Vilka upplevelser av nyanlända elevers första tid i skolan uttrycker skolledare, lärare och nyanlända elever i intervjusamtal?

- Vilka möjligheter och hinder för ett likvärdigt deltagande i utbildningen framträder genom deltagarnas tal om den första skoltiden?

- Vilken syn på den nyanlända eleven och dess förutsättningar för lärande synliggörs i deltagarnas tal om introduktionstiden?

Studien är genomförd med en socialkonstruktivistisk ansats och materialet som studien bygger på är 40 halvstrukturerade intervjuer, varav 8 med skolledare, 16 med lärare och 16 med nyanlända elever i åk 2-5. Utifrån den socialkonstruktivistiska ståndpunkten att socialt samspel präglas av deltagarnas kulturella och historiska erfarenheter samt de bakomliggande normer och ideologier som deltagarna utgår från har materialet analyserats. Utgångspunkter har varit Norman Faircloughs syn på diskurser och specialpedagogikens inkluderingsprincip. De olika diskurserna handlar således om en klassrumsdiskurs, en skoldiskurs och en samhällsdiskurs. Den kritiska analysen fokuserar på språkets roll i konstruktionen av sanningar och vilken effekt språket får i frågor om makt, kontroll, diskriminering och möjligheter att göra motstånd. De förgivet-taganden som görs om hur andra människor är, spelar roll för vilka sanningar som skapas om deras behov, egenskaper och förmågor samt för den egna identiteten.