Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.

Vi undersöker hur svårigheter kan förebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljö, identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsättning, personer i socialt utsatta situationer, barn och elever i behov av stöd. Forskningen omfattar såväl studier av demokrati, värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter utifrån frågor om inkludering och delaktighet, såväl som frågor om hur gynnsamma pedagogiska miljöer skapas för alla barn och ungdomar. Andra frågor som studeras handlar om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära för den enskilda människan och för det sammanhang denne är en del av.

Inom forskningen i specialpedagogik finns fyra olika områden vilka fokuserar på olika aspekter av det specialpedagogiska uppdraget och institutionens forskare kan ha tillhörighet i flera av dessa områden.

Lärandemiljöer, didaktisk utveckling och inkludering
i skola och förskola

Detta forskningsområde tillhör en av 17 områden som Nämnden för forskningsfrågor befunnits vara ledande mindre forskningsområden eller framtidsområden. Vägledande kriterier har varit: Identifierbara områden som kvalitativt bedömts hålla hög kvalitet och som har producerat doktorer men som har en mindre volym, speciellt när det gäller externa medel, jämfört med de ledande större områdena.

This research focused on describing, assessing and evaluating the special educational policies, activities, strategies and methods that are practiced. Moreover, it is concerned with identifying and implementing promising approaches that should be employed in educational situations and organisations in order to prevent difficulties that can arise in learning environments - intended in a broad meaning - and in order to support optimal learning, participation and equity in the educational system and in society.