Kursens innehåll

Kursen behandlar vetenskapsteori, forskningsmetodik och design som tillämpas i empiriska specialpedagogiska studier och innehåller:

  • en orientering av kunskapsteoretiska ståndpunkter i ett vetenskapligt arbete,
  • en presentation av specialpedagogik som flervetenskaplig disciplin. Här behandlas forskningsfrågor som beforskats/kan beforskas ur ett flervetenskapligt perspektiv. Metodfrågor och delar av den praktiska forskningsprocessen exemplifieras. Avgränsningar mot andra discipliner, möjliga kulturkrockar, gemensamt författande av arbeten och publiceringsfrågor belyses. Reflektion över möjligheter och utmaningar som uppstår i ett flerdisciplinärt kunskapsfält,
  • specialpedagogisk kunskap och dess relation till en yrkespraktik som den kan bidra till att beskriva och förändra; diskussion av relaterade begrepp: t.ex. forskningsbaserad kunskap, evidensbaserad praktik och implementeringsvetenskap,
  • kvantitativa, kvalitativa och mixed-methods forskningsansatser, från metodologiska dikotomier till metodologiskt kontinuum,
  • analys, granskning och diskussion av empiriska specialpedagogiska studier som använder olika teoretiska utgångspunkter, metodologiska ansatser och design,  t.ex. longitudinella studier, fallstudier, interventionsstudier, observationsstudier, enkätstudier.

Kursen ges: VT22 på kvartsfart (25 %)
Kursperiod:

Undervisning

Undervisningen består av olika föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter och individuella uppgifter. Vi använder lärplattformen Mondo. Videomaterial och webbseminarier kan ingå. Föreläsningstillfällena innebär samläsning med studenter på masterprogrammet.

Förväntade studieresultat

  1.  Utveckla bredare förståelse för och djupare insikt i det specialpedagogiska forskningsområdet som flervetenskapligt fält relaterat till praktik,
  2. analysera och kritisk granska empiriska studier med specialpedagogisk relevans utifrån vetenskapsteoretiska, teoretiska och metodologiska aspekter,
  3. identifiera styrkor och begränsningar i olika teoretiska ansatser och forskningsmetoder,
  4. upptäcka och beskriva spänningar och motsättningar mellan olika teoretiska och metodologiska ståndpunkter samt resonera om hur de kan hanteras i en vetenskaplig gemenskap,
  5. tillämpa fördjupade kunskaper och insikter om det flervetenskapliga specialpedagogiska forskningsfältet genom att välja välgrundade ståndpunkter för det egna avhandlingsarbetet.

Ansökan

Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå. Doktorander i specialpedagogik har förtur till utbildningen. Max antal deltagare är 10 st.

Skicka din ansökan per e-post till handläggare Sara Elg, forskaradministration@specped.su.se, där du anger att du söker denna kurs, ditt namn, e-postadress samt vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till.

Översiktligt schema

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig Jenny Wilder, jenny.wilder@specped.su.se
 

Övrig studieinformation