Ansökan

När en ledig plats finns i forskarutbildningen utannonseras denna på Stockholms universitets webbplats, under "Lediga anställningar". Generellt sker två utlysningar per år. Ansökningar utanför dessa ansökningsperioder bedöms inte.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver den grundläggande behörigheten krävs särskild behörighet om minst 120 hp i specialpedagogik eller motsvarande varav minst 120 hp på avancerad nivå. Minst 15 av högskolepoängen på avancerad nivå ska utgöras av uppsats/projektarbete.

Antagning

Om du uppfyller alla behörighetskrav kan du efter särskild ansökan bli antagen till forskarutbildning i specialpedagogik. Antagningen sker i konkurrens med andra sökande och på de akademiska texter som du vill åberpopa. Intervjuer kan förekomma.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ser man till graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Doktoranden måste dessutom tillfredsställande behärska det engelska språket muntligt och skriftligt.

Urval

Urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:

  • Forskningsplanens relevans för kunskapsområdet med betoning på genomförbarhet och nyskapande frågeställningar samt analys och upplägg i tidigare arbeten.
  • Förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser.
  • Tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar.
  • Metodologisk och vetenskaplig mognad.
  • God kommunikations- och samarbetsförmåga.

Bedömningsprocessen

I enlighet med utbildningsplanen ska de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen prövas vid ansökan. Urvalskriterier för bedömning av de sökande är: Forskningsplanens relevans för kunskapsområdet med betoning på genomförbarhet och nyskapande frågeställningar samt analys och upplägg i tidigare arbeten, Metodologisk och vetenskaplig förmåga, Tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar, Förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser, God kommunikations- och samarbetsförmåga.

En bedömargrupp bestående av institutionens professorer och docenter går igenom ansökningarna och gör av varandra oberoende skattningar av de sökandes forskningsplaner samt inskickade övriga dokument.

Via skattningarna identifieras en tätgrupp som ska kallas till intervju (2-3 ggr fler än antalet anställningar). Bedömargruppen intervjuar kandidaterna och gör sina samlade bedömningar. Därefter diskuterar gruppen vilka som i första hand bör föreslås för de aktuella anställningarna. Beslut tas sedan på institutionsstyrelsen.