Mara Westling Allodi

En tidig föräldrabaserad intervention med multidisciplinär ansats

- Extremt prematurfödda barn har en klar överrisk att stöta på problem i sin utveckling, skolgång och senare anpassning. Deras föräldrar känner ofta en stor oro i sitt föräldraskap, även i den svåra övergången från en påfrestande och långvarig vistelse inom sjukvården till ett normalt liv i hemmiljö. Dessa familjer söker oftare än andra familjer akut barnsjukvård och annan vård. Även föräldrarna har en förhöjd risk för ohälsa, säger Mara Westling Allodi.

Forskningsprojektet har som mål att utveckla metoder för tidig intervention för extremt tidigt födda barn och deras familjer, en målgrupp där tidiga interventioner är starkt motiverade utifrån tillgänglig evidens. Tidiga insatser för denna grupp förväntas minska förekomsten av allvarligare skolsvårigheter samt stimulera utveckling av en bättre anpassad specialpedagogik för denna grupp elever.

Familjebaserade interventioner för denna grupp barn saknas idag i Sverige. Genom ett multidisciplinärt deltagande av forskare från medicin, neonatologi, specialpedagogik, psykologi, arbetsterapi, och fysioterapi kommer detta projekt att utveckla ett innovativt och eftersträvansvärt samarbete som kan leda till en unik kunskapsutveckling och en överföring av nödvändig kunskap mellan olika verksamhetsområden; den somatiska sjukvården, barnhabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, förskola, skola och skolhälsovården.

Utbildning till studiens behandlare

Mara Westling Allodi, Kristina Löwing, Björn Westrup och Erika Baraldi (bakre raden). Karen Koldewij
Mara Westling Allodi, Kristina Löwing, Björn Westrup och Erika Baraldi (bakre raden). Karen Koldewijn and Marie-Jeanne Wolf (främre raden).

Under hösten 2017 och våren 2018 genomförs en utbildning i den tidiga intervention för extremt prematurfödda barn och deras vårdnadshavare som projektgruppen skapat. Utbildningen har givits på 20% till interventionens sex behandlare, som alla har en bakgrund att träffa prematurfödda barn och deras föräldrar i en vårdkontext. De praktiska momenten av utbildningen ges i samarbete med spädbarnsfysioterapeuterna Karen Koldewijn and Marie-Jeanne Wolf från Academisch Medisch Centrum i Amsterdam.

Fokusrapport vårdkedjan för de prematurfödda barnen

Projektledare Mara Westling Allodi och doktoranden Erika Baraldi har båda deltagit som medförfattare i Stockholms Läns Landstings Fokusrapport ”För tidigt födda barn – Vårdkedjan från MHV till Elevhälsan” Rapporten pekar på styrkor i vården, men också brister framförallt i det psykosociala stödet samt överrapporteringen i vårdkedjan från kuvösen till skolbänken.

Rapporten finns att ladda ner på Vårdgivarguiden Stockholms Läns Landsting:
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/utbildning-och-utveckling/vardutveckling/fokusrapporter/for-tidigt-fodda-barn--vardkedjan-fran-mhv-till-elevhalsan