En tidig föräldrabaserad intervention med multidisciplinär ansats

- Extremt prematurfödda barn har en klar överrisk att stöta på problem i sin utveckling, skolgång och senare anpassning. Deras föräldrar känner ofta en stor oro i sitt föräldraskap, även i den svåra övergången från en påfrestande och långvarig vistelse inom sjukvården till ett normalt liv i hemmiljö. Dessa familjer söker oftare än andra familjer akut barnsjukvård och annan vård. Även föräldrarna har en förhöjd risk för ohälsa, säger Mara Westling Allodi.

Forskningsprojektet har som mål att utveckla metoder för tidig intervention för extremt tidigt födda barn och deras familjer, en målgrupp där tidiga interventioner är starkt motiverade utifrån tillgänglig evidens. Tidiga insatser för denna grupp förväntas minska förekomsten av allvarligare skolsvårigheter samt stimulera utveckling av en bättre anpassad specialpedagogik för denna grupp elever.

Familjebaserade interventioner för denna grupp barn saknas idag i Sverige. Genom ett multidisciplinärt deltagande av forskare från medicin, neonatologi, specialpedagogik, psykologi, arbetsterapi, och fysioterapi kommer detta projekt att utveckla ett innovativt och eftersträvansvärt samarbete som kan leda till en unik kunskapsutveckling och en överföring av nödvändig kunskap mellan olika verksamhetsområden; den somatiska sjukvården, barnhabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, förskola, skola och skolhälsovården.

Mara Westling Allodi