2015 års Skolkommissions delbetänkande föreslår nationella målsättningar och utvecklingsområden för att vända negativa trender i det svenska utbildningssystemet, till exempel i frågan om elevernas kunskapsutveckling, utbildningssystemets likvärdighet och läraryrkets attraktionskraft.

En viktig idé i delbetänkande är att åstadkomma en samhällelig samling kring skolan som kan göra det möjligt att genomföra en långsiktig och varaktig utveckling - på flera fronter i utbildningssystemet.

- Jag delar uppfattningen att det är viktigt att skapa en tilltro till skolan i samhället. Ett av problemen som har påverkat det svenska skolsystemet under flera årtionden har varit förutfattade meningar, låsningar och även nedvärderande kampanjer som - tillsammans med försämringar av faktiska villkor - har lett till en deprofessionalisering av läraryrket. Dessa tendenser måste brytas om vi vill att lärarprofessionen ska få den auktoritet och respekt den åtnjuter i andra sammanhang, säger Mara Westling Allodi.

Delbetänkandet behandlar flera frågor med ett helhetsgrepp och innehåller ännu inte några konkreta förslag som nämner specifikt den specialpedagogiska verksamheten. Förslagen om ökad styrning av resurser är dock relevanta, eftersom de syftar till att öka likvärdigheten, genom en styrning av resurser till undervisning och elevhälsa, utifrån de faktiska socio-ekonomiska förutsättningar och behov som finns i kommuner och skolor.

De nationella målsättningarna berör också de specialpedagogiska professionerna eftersom de kommer i hög grad att vara involverade i arbetet för att uppnå dem. 

- En annan punkt som är intressant är förslaget om att utveckla uppföljnings- och utvärderingssystem så att det ska vara möjligt att följa kunskapsutvecklingen för olika grupper av elever - också för att kunna bedöma effekter av specialpedagogiska insatser. Detta är något som vi har saknat. Andra intressanta frågor är de kring skolutvecklingsprogram, systematisk försöksverksamhet och den vetenskapliga basen för skolans arbete.  I ett avsnitt om stöd och stimulans pekas ut särskilt tidiga insatser för elever med läs-och skrivsvårigheter och arbetet med högpresterande och särbegåvade elever som utvecklingsområden, avslutar Mara Westling Allodi.