Igår presenterade Skolkommissionen sitt förslag ”Samling för skolan” med ett antal punkter för att elever i behov av särskilt stöd ska få en bättre skolgång. Här är några exempel:

  • Resursförstärkning till skolor med störst behov
    Skolkommissionen föreslår att mer resurser ges till de skolor som har störst behov och att pengarna ska användas till undervisning och elevhälsa. Problemtyngda skolor har inte bara svårt att rekrytera lärare i allmänhet utan även specialpedagoger. Med de nya behovsstyrda resurserna hoppas man att skolorna ska bli mer attraktiva och locka tillbaka både elever och lärare.
  • Metoder och arbetssätt som fungerar för elever i behov av stöd
    Här vill man skapa ett ”nationellt system” som dokumenterar och sprider forsknings-baserade metoder. Det finns gott om kunskap på skolorna om vad som fungerar, men vi vet väldigt lite om det. Modeller som används är ibland bara kända lokalt. Kommissionen anser att det behövs ett system som ger skolorna tillgång till denna kunskapsinformation.
  • Nationellt system för att dokumentera och följa upp de åtgärder som görs för eleverna
    Offentlig statistik eftersöks över hur många elever som får insatser på grund av exempelvis koncentrations- eller läs- och skrivsvårigheter. Utan den sortens information kan man inte leva upp till kravet på att specialpedagogiska anpassningar och insatser ska vara evidensbaserade.

Läs mer: i tidningen Specialpedagogik,
http://specialpedagogik.se/kommission-vill-sprida-effektiva-arbetssatt

_______________________________________________________________________

2015 års Skolkommission lämnade sitt slutbetänkande till Utbildningsminister Gustav Fridolin, Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Minister för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson.

Skolkommissionen fick uppdraget av regeringen att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.