Fråga: Vilka är de mest angelägna förändringarna som behövs i den svenska grundskolan?

 

1 | Tålamod

– För att skapa långsiktighet och hållbarhet i utbildningssystemet behövs ödmjukhet och ansvarsfullhet inför utbildningsväsendet och för barn och ungdomars utveckling och lärande. Utbildningssystemet ska ta tillvara på de resurser som finns och utveckla dem. Det innebär också att motarbeta orealistiska förväntningar, som att alla elever samtidigt ska stöpas i samma mall. Systemet måste vara flexibelt och anpassningsbart, och acceptera att det finns skillnader i elevernas mognad.

2 | Rättvisa – göra utsatta skolor attraktiva

– Ge mer resurser till undervisning och bättre fördelning i förhållande till behov. Belöna skolor och lärare som arbetar med de mest inkluderande uppgifterna, till exempel med elever i socialt utsatta områden. I dag kan skolor som har elever med hög risk att få svårigheter bli ensamt ansvariga för dem, ibland med samma resurser som skolor med mer privilegierade elever. Så ska det inte vara. Det är en demokratisk uppgift som tillhör hela utbildningssystemet och hela samhället. Dessa skolor måste sluta betraktas som förlorare på en skolmarknad, och i stället bli attraktiva arbetsplatser där man utvecklar pedagogiska innovationer.

3 | Erkänna bredden i målsättningar

– Det krävs fördjupad uppmärksamhet på, och uppföljning av, det breda spektrum av målsättningar som utbildningssystemet har. Det handlar inte bara om genomsnittliga elevresultat, utan även likvärdighet, sociala förmågor och värderingar samt välbefinnande och hälsa. Ett framgångsrikt utbildningssystem innehåller fler komponenter än enbart kunskapsresultat, och dessa ska uppmärksammas på samma sätt som andra mål.

4 | Effektivitet

– Stödinsatser för elever i behov av stöd måste bli mer effektiva. Svårigheter under de tidiga skolåren och i förskolan ska förebyggas. Saker som inte fungerar ska avvecklas och ersättas av åtgärder som ger effekt. Läroplanerna ska ses över, med hänsyn till kunskap och insikter från kognitionsvetenskap och utvecklingspsykologi.

5 | Stabilitet

– Skapa stabila skolor, där det utvecklas trygga och inspirerande relationer. Garantera ett tillräckligt och stabilt system för omfattande och kontinuerlig kunskapsutveckling, som kan komma lärarutbildningen och lärarprofessionen tillgodo.

Källa: Forskning & Framtid, nr 3/2017
http://fof.se/tidning/2017/3/artikel/proven-ger-en-kluven-bild-av-den-svenska-skolan