Disability Studies Research Seminar

Welcome to this first seminar to discuss the seminar form, content and frequency as well as the possibilities that adding this forum can provide for us at the department. This will be open to researchers and PhD students.

November 28th, 9-11 a.m., Room 327

(The seminar language will be English)

For further information pealse contact Liz Adams Lyngbäck

________________________________________________________________________

Specialpedagogik, läroplansteori och didaktik

Detta forskningsseminarium vill undersöka didaktiska och läroplansteoretiska perspektiv på inkludering och inkluderingsarbete, såväl i olika skolformer som i ett historiskt och jämförande perspektiv. Både det faktum att många specialpedagogiska utbildningar är påbyggnadsutbildningar som bara behöriga lärare med en viss yrkeserfarenhet kan söka sig till, samt fokuseringen på inkludering, har i Sverige alltmer lett till en betoning av undervisningssammanhanget. Mot denna bakgrund vill seminariet arbeta för utvecklingen av en akademisk grund för gränsdragningar mellan undervisning i obligatoriska och frivilliga skolformer, och specialpedagogiska praktiker.

Generellt formulerar vi frågan: Hur kan läroplansteori och didaktik bidra till ökad förståelse för, och utveckling av, specialpedagogiska praktiker och specialpedagogisk professionsutbildning inom undervisning, i skolan och i skolsystemet?

I forskningsseminariet har vi ambitionen att gemensamt arbeta med forskningsprojekt, antologier och forskningssymposier. Förutom ett didaktiskt och läroplansplansteoretiskt perspektiv, intresserar vi oss för komparativa och historiska studier med specialpedagogisk fokus.

Forskningsseminariet är textbaserat och produktinriktat, dvs. vi diskuterar varandras texter eller möjliga nyckeltexter. Vi träffas 28/8; 26/9; 31/10; 20/11; 13/12 mellan 13.00 och 15.30.

Ansvariga: Wieland Wermke, docent; Gabriella Höstfält, FD; Kajsa Falkner, FD

Välkommen att delta i forskningsseminariet!
Ta kontakt med Gabriella Höstfält på Specialpedagogiska institutionen för att ta del av de underlag som vi kommer att diskutera på seminarierna. gabriella.hostfalt@specped.su.se

________________________________________________________________________

Samvarons och den sociala kontextens betydelse för pedagogiska sammanhang och praktiker

Välkommen till en nystartad seminarieserie:

Denna syftar till att diskutera mellanmänskliga relationer av både symmetrisk och asymmetrisk karaktär i pedagogiska sammanhang och praktiker. Denna problematik kommer att belysas utifrån ett brett samhällsvetenskapligt och filosofiskt perspektiv. Vi kommer att söka fördjupa förståelsen av relevanta företeelser och fenomen såsom intersubjektivitet, empati, omsorg, maktutövning, delaktighet, inkludering, professionella samtal, meningsskapande och dialogicitet.

Vid första tillfället kommer vi att diskutera begreppet samvaro utifrån ett kapitel i Zygmunt Baumans bok Skärvor och fragment. Bauman relaterar i sitt resonemang till etik så som den framställs av två filosofer, Emmanuel Levinas och Knud Ejler Løgstrup. Övriga sammankomster som kommer att äga rum under läsåret ht 2018 – vt 2019 ägnar vi huvudsakligen åt begreppet omsorg.

Under ht 2018 kommer vi att träffas följande onsdagar:
5 september, 10 oktober, 7 november och den 28 november, alltid kl. 13-15 på Specialpedagogiska institutionen, Frescati Hagväg 10.

Forskningsseminarium 2019

Om du vill deltaga i forskningsseminariet var vänlig att ta kontakt med Bozena Hautaniemi eller Gunnar Karlsson på Specialpedagogiska institutionen för att komma med på deltagarlistan och få del av de texter som vi kommer att diskutera på seminarierna. Aktuell text kommer att skickas ut ca 10 dagar innan seminariet. Man binder naturligtvis inte upp sig om man anmäler sig till deltagarlistan utan är välkommen att komma till seminarierna då man kan och vill.

bozena.hautaniemi@specped.su.se

gunnar.karlsson@edu.su.se

________________________________________________________________________

Professionella samtal för pedagoger

Datum: 5 mars, 9 april och 7 maj
Tid: kl 16.00 – 17.30
Lokal: sal 327 på plan 3. Frescati Hageväg 10.

Om du vill delta i seminarierna så kontakta Bozena Hautaniemi,       bozena@hautaniemi@specped.su.se

___________________________________________________________________

Specialpedagogik och yngre barn

Den 21 mars kl 10-12 i rum 327.

Forskargruppen har sedan 2009 arbetat med att utforska och utvidga området yngre barn i inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. Intresserade bidrar vid seminariet med erfarenheter av området, pågående forskning, konferensbidrag samt angelägna frågor att diskutera som kan knytas till forskningsområdet.

Vi diskuterar också denna gång en artikel inom området språk och yngre barn. Artikeln redogör för ett utvärderingsarbete av en inspelningsutrustning - LENA som placeras i en väst på små barn och som fångar upp allt som sägs i barnets närhet under en hel dag.

Anmälan till Eva Siljehag

___________________________________________________________________