Samvarons och den sociala kontextens betydelse för pedagogiska sammanhang och praktiker

Välkommen till en nystartad seminarieserie:

Denna syftar till att diskutera mellanmänskliga relationer av både symmetrisk och asymmetrisk karaktär i pedagogiska sammanhang och praktiker. Denna problematik kommer att belysas utifrån ett brett samhällsvetenskapligt och filosofiskt perspektiv. Vi kommer att söka fördjupa förståelsen av relevanta företeelser och fenomen såsom intersubjektivitet, empati, omsorg, maktutövning, delaktighet, inkludering, professionella samtal, meningsskapande och dialogicitet.

Vid första tillfället kommer vi att diskutera begreppet samvaro utifrån ett kapitel i Zygmunt Baumans bok Skärvor och fragment. Bauman relaterar i sitt resonemang till etik så som den framställs av två filosofer, Emmanuel Levinas och Knud Ejler Løgstrup. Övriga sammankomster som kommer att äga rum under läsåret ht 2018 – vt 2019 ägnar vi huvudsakligen åt begreppet omsorg.

Under ht 2018 kommer vi att träffas följande onsdagar:
5 september, 10 oktober, 7 november och den 28 november, alltid kl. 13-15 på Specialpedagogiska institutionen, Frescati Hagväg 10. Lokal meddelas senare.

Om du vill deltaga i forskningsseminariet var vänlig att ta kontakt med Bozena Hautaniemi eller Gunnar Karlsson på Specialpedagogiska institutionen för att komma med på deltagarlistan och få del av de texter som vi kommer att diskutera på seminarierna. Aktuell text kommer att skickas ut ca 10 dagar innan seminariet. Man binder naturligtvis inte upp sig om man anmäler sig till deltagarlistan utan är välkommen att komma till seminarierna då man kan och vill.

bozena.hautaniemi@specped.su.se

gunnar.karlsson@edu.su.se

________________________________________________________________________

Professionella samtal för pedagoger VT 2018

Datum: 5 mars, 9 april och 7 maj
Tid: kl 16.00 – 17.30
Lokal: sal 327 på plan 3. Frescati Hageväg 10.

Om du vill delta i seminarierna så kontakta Bozena Hautaniemi,       bozena@hautaniemi@specped.su.se

___________________________________________________________________

Specialpedagogik och yngre barn

Den 21/3 kl 10-12 i rum 327.

Forskargruppen har sedan 2009 arbetat med att utforska och utvidga området yngre barn i inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. Intresserade bidrar vid seminariet med erfarenheter av området, pågående forskning, konferensbidrag samt angelägna frågor att diskutera som kan knytas till forskningsområdet.

Vi diskuterar också denna gång en artikel inom området språk och yngre barn. Artikeln redogör för ett utvärderingsarbete av en inspelningsutrustning - LENA som placeras i en väst på små barn och som fångar upp allt som sägs i barnets närhet under en hel dag.

Anmälan till Eva Siljehag

___________________________________________________________________