Samvarons och den sociala kontextens betydelse för pedagogiska sammanhang och praktiker

Denna seminarieserie syftar till att diskutera mellanmänskliga relationer av både symmetrisk och asymmetrisk karaktär i pedagogiska sammanhang och praktiker. Denna problematik kommer att belysas utifrån ett brett samhällsvetenskapligt och filosofiskt perspektiv. Vi kommer att söka fördjupa förståelsen av relevanta företeelser och fenomen såsom intersubjektivitet, empati, omsorg, maktutövning, delaktighet, inkludering, professionella samtal, meningsskapande och dialogicitet.

Under vt 2019 kommer vi att träffas följandedagar:

Dag: 6 februari, 6 mars,  3 april, 8 maj och 5 juni
Tid: kl 13-15
Lokal: Specialpedagogiska institutionen, Frescati Hagväg 10. Lokal meddelas senare.

Om du vill deltaga i forskningsseminariet var vänlig att ta kontakt med Bozena Hautaniemi eller Gunnar Karlsson på Specialpedagogiska institutionen för att komma med på deltagarlistan och få del av de texter som vi kommer att diskutera på seminarierna. Aktuell text kommer att skickas ut ca 10 dagar innan seminariet. Man binder naturligtvis inte upp sig om man anmäler sig till deltagarlistan utan är välkommen att komma till seminarierna då man kan och vill.

bozena.hautaniemi@specped.su.se

gunnar.karlsson@edu.su.se

 

____________________________________________________________

Den 16 april kl 13.00-15.45 kommer Anna Borg gästföreläsa hos oss i Hörsal 12 i Södra husen, inom ramen för kursen Adhd/autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Anna är specialpedagog och Skolsamordnare från KIND-Center of Neurodevelopmental Disorders på KI. Hon har tidigare varit skolrektor och har en bred erfarenhet av att arbeta med utmanande situationer i skolan. Hon har ett perspektiv från kognitionsforskningen. Att ta in kunskap från hjärnforskningen är inte bara ett krav som kommer både från studenter och från högre instanser utan det har även en stor praktiskt relevans, som Anna kommer att beskriva och ge flera exempel på från sina erfarenheter.

Hon är även aktuell med sin nyutkomna bok: Utanförskap i skolan – Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen, som hon har skrivit tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall

https://www.studentlitteratur.se/#9789144119823/Utanf%C3%B6rskap+i+skolan