Tema: Specialpedagogik, läroplansteori och didaktik

I området läggs särskild vikt vid den specifika kontext som utgörs av pedagogisk och specialpedagogisk praktik i spänningsfältet mellan en skola i ständigt pågående politisk förändring och skolprofessionernas yrkesutövning. Vad gäller det sistnämnda är i synnerhet speciallärar- och specialpedagogprofessionen av intresse. Utgångspunkten är sociokulturella, kulturhistoriska och sociohistoriska förståelser av skilda lösningar för hur möjliga problem i en skola för alla kan betraktas som rimliga i olika tidsliga och rumsliga spänningsfält. Vidare intresserar vi oss för ramfaktorer – vilka kan se olika ut i olika tider och i olika internationella, nationella eller lokala sammanhang – som kan leda till vilka praktiker i skolan, som resultatet av interaktionen mellan elever i eller utan behov av särskilt stöd, speciallärare/ specialpedagoger och rektor. En sådan utgångspunkt förutsätter historiska och jämförande inslag i undersökningar.