I forskargruppen Specialpedagogik och yngre barn är våra forskningsintressen yngre barns hälsa, lärande och utveckling. I fokus är alla barn och varje barns förutsättningar och villkor samt behov av en förebyggande och interaktiv inkluderande lärandemiljö. Dessa områden undersöks i relation till begrepp som etik, likvärdighet och demokrati och anses influerade av både arv och miljörelaterade faktorer.

Barns röster, påverkan och inflytande är aspekter som gruppens forskningsinriktningar lägger vikt vid. Några områden som gruppen intresserar sig för är barns miljöer och deras betydelser samt övergångar inom och mellan hem och förskola eller skola, men vi är också intresserade av andra miljöer som kan vara aktuella för barn som BVC, sjukvård eller habilitering. Vi undersöker inte minst barns lärandemiljöer i förskolan, med särskilt fokus på specialpedagogiska möten, situationer och sammanhang.

Dessutom studerar vi, språkstimulans och kommunikation, gester, tecken, alternativa språk- och kommunikationsmetoder som grundläggande funktioner för barns utveckling och lärande.

Barn kan vara i behov av stöd under längre eller kortare tid. Orsaker till ett ökat behov av stöd kan ibland sökas i förändringar i pedagogiska verksamheter för yngre barn, exempelvis ökningen av antal barn i förskolans grupper som har uppstått främst i storstadsområdena. Samhället förändras och medför ofta nya, varierade och ökade krav på barn, familjer och förskolor exempelvis. Vi undersöker därför lärarnas professionella utveckling, samt risker för utslagnings- och marginaliseringsmekanismer när det gäller barnen.

Våra forskningsprojekt utgår från ett förebyggande synsätt som avser att såväl specialpedagogiskt som didaktiskt stärka arbetet med en inkluderande förskoleverksamhet för alla barn och för varje barn. Barns röster, engagemang och erfarenheter är teman som utvecklas i våra studier. Lärares kompetensutveckling knyts till olika former av forskningsansatser såsom aktionsforskning och deltagarorienterad forskning, miljö- och interaktionsskattningar, interventioner samt samtals- och observationsanalyser.  Avsikten är att främja barns positiva utveckling genom lek, kommunikation och interaktion.

* Forskningsstudier om specialpedagogik i förskolan