Temat fokuserar på processer i lärandemiljöer som skapar goda förutsättningar för lärande och förebygger svårigheter, till exempel genom det sociala klimatet i relationer mellan lärare och elever och elever emellan. Temat baseras på ett ramverk av teorier och modeller som integreras och undersöker och hjälper att förstå vad som utgör goda förutsättningar för utveckling och lärande och vad som i lärmiljön hindrar dessa processer och utgör ett hot för barnens utveckling, välbefinnande och hälsa. Dessa kunskaper kan användas för att beskriva och utveckla centrala kvalitetsaspekter i lärmiljöerna.

Även specifika metoder och insatser som används för att stödja dessa processer studeras: kartläggningar, strukturerade observationer, coaching samt utveckling av nya verktyg.

Forskningsprojekt