Pågående studier

 • Flervetenskapligt projekt: Stöd till extremt prematurfödda barn - En tidig föräldrabaserad intervention Mer information
  Kontakt: Mara Westling Allodi
 • Tidig Läs-och skrivutveckling och bedömning genom nationella prov och andra diagnostiska verktyg. (Pågående doktorsavhandlingsarbete)
  Kontakt: Doktorand Birigtta Herkner

 • Utveckling av alternativa tankestrategier i förskola.
  Kontakt: Professor Mara Westling Allodi

 • Konstnärskap & Funktionsnedsättning - med konsten som arena för delaktighet och inflytande.
  Kontakt: PhD Helen Knutes Nyqvist

 • Undervisning och lärande i grundsärskolans läs- och skriftspråkliga praktik.

 • Kontakt: Doktorand Åsa Lyrberg

 • Utformande av didaktiska strategier för att utveckla studenters akademiskt läs- och skrivarbete i universitetsstudier.
  Kontakt: PhD Diana Berthén

 • Uppföljning av mognadsanpassad skolstart.
  Kontakt: Doktorand Göran Ahlqvist

 • Introduktion av nyanlända elever till svensk grundskola – Hur gör man? Hur upplevs det?
  Kontakt: Doktorand Katarina Sundström Rask

 • Högstadieelevers läsutveckling och läsförmåga med fokus på läsförståelse.
  Kontakt: Doktorand Karin Stenlund

Rapporterade studier

 • Lärandeteknologier och specialpedagogik: en kunskapsöversikt av forskning och dokumenterade erfarenheter.
  Finansiär: CeSam.
  Kontakt: Professor Mara Westling Allodi

 • Delaktighet, socialt klimat och lärande.
  Finansiär: Vetenskapsrådet. 
  Kontakt: Professor Mara Westling Allodi

 • Simulering av virtuella elevärenden – Beslutsprocesser om specialpedagogiskt stöd till elever i skolan.
  Finansiär: Future learn.
  Kontakt: PhD Jari Linikko

 • Arbetsminnesträning.
  (Doktorsavhandling: Does It Pay to Practice?: A Quasi-Experimental Study on Working Memory Training and Its Effects on Reading and Basic Number Skills)
  Kontakt: PhD Karin Dahlin

 • Barn möter förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.
  (Doktorsavhandling: Educational pathways and transitions in the early school years: Special educational needs, support provisions and inclusive education)
  Kontakt: PhD Johanna Lundqvist

 • Teachers' efficacy.
  Kontakt: Professor Lise Roll-Pettersson och doktorand Rano Zakirova Engstrand

 • Tonårsflickor i behov av särskilt stöd.
  (Doktorsavhandling: Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd: En longitudinell fallstudie)
  Kontakt: PhD Barbro Johansson

 • Doktorsavhandling:  Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med "alla" barn: En deltagarorienterad studie
  Kontakt: PhD Maria Olsson