Tema:

Teorier om lärande och utveckling är centrala komponenter inom området liksom kreativitet och estetiska läroprocesser i specialpedagogiska sammanhang. Våra forskningsprojekt kan ha varierande specifika fokus och kan utgå från olika teoretiska ramverk, men har ett gemensamt intresse för lärande i pedagogiska situationer och särskilt för specialpedagogiska insatser som undanröjer hinder av olika slag och ökar delaktighet och lärande. I det sammanhanget studeras också Internet, informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och digitala lärandeverktyg.