Specialpedagogisk forskning visar hur segregering och särbehandling på kultur-, klass-, och kunskapsmässiga grunder får negativa konsekvenser för demokratiskt deltagande i samhället samt för skolans och förskolans möjligheter att inkludera alla barn och elever.

Våra forskningsprojekt berör maktstrukturer och rättvisa där olika uppfattningar om normalitet och avvikelse blir betydelsefulla utbildnings- och forskningsfält. Begrepp som demokrati, rättvisa och etik står i centrum för en analys, där samhällets utformning likaväl som människosyn, värdefrågor och kunskapssyn kritiskt granskas ur olika perspektiv. I forskning granskas olika samhälleliga verksamheter och deras organisering. Likaså studeras gränsdragningar, spänningen mellan homogenitet och heterogenitet och mellan individ och kollektiv.

Inom forskningsområdet ingår studier av samhällets organisering, utbildningssystem och utbildningsreformer, skolorganisation och resurser, organisering av specialpedagogiskt stöd, lärares arbetsmiljö, utbildningsgenomströmning, även med komparativ ansats.

Forskningsstudier om demokrati och värdegrundsfrågor