Forskningsgruppens arbete är framför allt inriktat på barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare för att främja lärande, utveckling och välbefinnande och för att minska hinder under livscykeln.  Ett tvärvetenskapligt och normkritiskt perspektiv har också framstått som nödvändigt.

Inom forskargruppen fokuseras villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur olika miljöer, framför allt pedagogiska sådana kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna i behov av särskilt stöd. Vi undersöker hur svårigheter kan förebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljö samt identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsättning.

Områden av intresse inkluderar till exempel attityder, kulturell och etnisk mångfald, flerfunktionsnedsättning, kommunikation, språkutveckling, kognitiv utveckling, familjens välbefinnande samt professionellas kunskap. Dessa områden sätts i relation till miljöns utformning och individens möjligheter till utveckling i inkluderande respektive specialiserade lärandemiljöer.

I forskargruppen finns de vars forskningsintressen framförallt är inriktade på frågor som berör kommunikation, samspel och utveckling hos barn och unga. Att barn och unga med olika former av funktionsnedsättning ska ges möjlighet att på ett mer aktivt sätt delta i och bidra med sin egen kompetens i förskola, skola och fritidsmiljö är centralt i vår forskning. Barns och ungdomars möjligheter att vara delaktiga i sociala sammanhang, lek och lärandesituationer är av stor betydelse för deras fortsatta utveckling. Individen ses som aktiv och medskapande i sin utveckling. Flera studier är longitudinella och tillämpar både kvalitativa och/eller kvantitativa metoder.

Forskningsstudierna har ett nyttoperspektiv och en pragmatisk hållning. Intentionen är att gruppens forskning ska koppla samman teori, praktik och klinisk/pedagogisk verksamhet.

Forskningsstudier om funktionsnedsättning och funktionshinder