Tema:

Forskningen inom detta område har ett tvärvetenskapligt och evidensbaserat förhållningssätt som understryker vikten av att insatser är grundade i forskningsbaserad kunskap och beprövad erfarenhet, anpassade till den kontextuella miljön och individens förutsättningar och behov.  

Att barn och unga med olika funktionsnedsättningar ska ges möjlighet att på ett mer aktivt sätt delta i och bidra med sin egen kompetens i förskola, skola och fritidsmiljö är centralt i vår forskning. Ytterligare avsikt med forskningen är att minska de exkluderingsmekanismer som kan uppstå under barns yngre år och som kan ha långsiktig inverkan på hela livsförloppet. Barns och ungdomars möjligheter att vara delaktiga i sociala sammanhang, lek och lärandesituationer är av stor betydelse för deras fortsatta delaktighet, lärande, utveckling och välbefinnande. Individen ses som aktiv och medskapande i detta.

Fokus för forskningsområdet är villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Det handlar bland annat om att undersöka hur olika miljöer kan stödja eller hindra delaktighet, lärande, utveckling samt individens välbefinnande. Inom området ingår studier som tar sin utgångspunkt från barns och ungas perspektiv och/eller från lärares, och anhörigas vilket innefattar även interkulturella aspekter. Flera studier är longitudinella och tillämpar både kvalitativa och/eller kvantitativa metoder inklusive ”single case research design”. Intentionen är att gruppens forskning ska koppla samman teori, praktik och klinisk/pedagogisk verksamhet. Forskningen utgår från varierande teorier, såsom system-, socio-kulturella och inlärningspsykologiska (tillämpade beteendeanalys).