Fokus för forskningsområdet är villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv.  Forskningen inom område har ett tvärvetenskapligt och evidensbaserat förhållningssätt som betonar vikten av att insatser är grundade i forskningsbaserad kunskap och beprövad erfarenhet, anpassade till den kontextuella miljön och individens förutsättningar och behov.  

Barns och ungdomars möjligheter att vara delaktiga i sociala sammanhang och lärandesituationer är av stor betydelse för deras fortsatta delaktighet, lärande, utveckling och välbefinnande; här innefattat även kulturella aspekter. Individen ses som aktiv och medskapande i detta. Det är centralt för vår forskning att barn och unga i behov av särskilt stöd eller som riskerar att hamna i utanförskap ska ges möjlighet att på ett aktivt sätt delta i och bidra med sin egen kompetens i förskola, skola och fritidsmiljö. Ytterligare avsikt med forskningen är att stödja inkluderande lärmiljöer och minska exkluderingsmekanismer som kan uppstå under barn- och ungdomsåren och som kan ha långsiktig inverkan på hela livsförloppet.

Inom området ingår studier som tar sin utgångspunkt från barns och ungas perspektiv och/eller från lärares och anhörigas. Intentionen är att forskning ska koppla samman teori, praktik och klinisk/pedagogisk verksamhet. 

Tema: