Göran Ahlqvist

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Per-Anders Rydelius (Karolinska Institutet)


Rasmus Andersson

Doktorand Rasmus Andersson
Rasmus Andersson

Rasmus är intresserad av forskning som berör språkliga interventioner i förskola och skola. Hans studie är inriktad på en läsintervention som heter dialogisk läsning. Forskningen syftar till att belysa implementeringsaspekter av interventionen. Dialogisk bokläsning har som mål att utveckla språklig förmåga hos barn i förskola genom en strukturerad och engagerande bilderboksläsning som skapar mer dialog i barngruppen. Rasmus kommer närmast från den statliga specialskolan med inriktning på elever med språklig funktionsvariation.

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi, (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Eva Siljehag, (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.) och Sven Bölte, Karolinska Institutet)

Malin Albinsson

Malin är knuten till Forskarskolan i Leraning study, ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping(värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet. Learning study studien genomförs i ett samarbete med lärare i åk 1 och fokuserar på att undersöka vad i undervisningen som befrämjar elevers förmåga att förstå flersiffriga tal i decimalsystemet. Studien förväntas ge ett ämnesdidaktiskt bidrag för att förebygga matematiksvårigheter. Forskarskolan i Learning study

Huvudhandledare: Universitetslektor Diana Berthén (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Inger Eriksson (Stockholms universitet)

Erika Baraldi

Erika Baraldi
Erika Baraldi

Erika Baraldis forskning är inom det tvärvetenskapliga fältet Interventionsprogram för extremt prematurfödda barn i samspel med deras omsorgspersoner. Syftet med interventionen är att främja barnets exekutiva funktionsutveckling och i det längre perspektivet skapa optimala förutsättningar för barnets inlärning och hälsa under uppväxten.

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Ann-Charlotte Smedler (Stockholms universitet)

 

 


 

Hampus Bejnö

Hampus Bejnö
Hampus Bejnö

Hampus Bejnös forskning rör barn med autism (AST) och deras lärande. Syftet med Hampus avhandling är dels att kulturanpassa ett verktyg (APERS-PE) för att utvärdera lärmiljö för barn med AST och dels att utpröva en kompetensbaserad modell i svensk förskola för att på så vis öka kunskapen om AST och mängden evidensbaserad praktik i förskolan.

Huvudhandledare: Professor Lise Roll-Pettersson (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Sven Bölte (KIND, Karolinska Institutet), vik. lektor Lars Klintwall (Stockholms universitet) samt PhD Ulrika Lång, Habilitering och Hälsa, Sthlm.
 

 

Marie Björk

Marie Björk

 

Marie Björk är knuten till Forskarskolan i Learning study, ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping (värdhögskola), Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Studien genomförs i form Learning Study, en iterativ och praktiknära forskningsansats där forskare och lärare tillsammans undersöker relationen undervisning – lärande. Elevers uppfattningar av betydelsebärande delar i tiobassystemet och hur undervisningen kan utformas i relation till dessa uppfattningar, kommer att utforskas. Principerna för learning activity, en gren av verksamhetsteorin kommer att användas i syfte att pröva och utveckla undervisningssituationer och uppgifter som kan bidra till att elever utvecklar förmågan att argumentera för och resonera om rationella tal i. Studien kommer att genomföras med elever i skolår 4 och 6 och förväntas ge ett ämnesdidaktiskt bidrag för att förebygga matematiksvårigheter.

Huvudhandledare: Universitetslektor Diana Berthén (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Inger Eriksson (Stockholms universitet)

Karin Edlund

Karin Edlund har en grundskollärarexamen, magisterexamen i läs-och skrivsvårigheter/dyslexi och en masterexamen i specialpedagogik. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta i grundskolans alla stadier, varav de senaste åtta åren som speciallärare. Hennes intresseområden är: specialpedagogik, barns språkutveckling och interaktion mellan barn och vuxna ur ett språkutvecklande perspektiv. Att studera det sociala samspelet i språkliga aktiviteter och effekten av tidiga insatser för främjande av språkutveckling ser Karin som viktiga forskningsområden för att stärka skolans kompensatoriska uppdrag för barn som av olika orsaker inte utvecklas optimalt i sitt språk.

Huvudhandledare: Universitetslektor Eva Berglund (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Liselott Kjellmer och professor Helena Hemmingsson båda från (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Lisa Fohlin

Lisa Fohlin har en förskollärarexamen, magisterexamen i didaktik och en magisterexamen i psykologi. Hon har arbetat 7 år i förskolan och som adjunkt på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Hennes intresseområden är; specialpedagogik, utbildningspsykologi och förskoledidaktik med särskilt intresse för gemenskapsorienterad inkludering samt social färdighetsträning och utveckling. Hon ser mellanmänskliga möten och förtroendefulla relationer som en grogrund för livslångt lärande och utveckling.

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Mina Sedem (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Maria Gladh

Maria Gladh
Maria Gladh

Maria Gladhs forskning är knuten till forskargruppen Specialpedagogik och yngre barn. Hennes avhandling syftar till att undersöka om användandet av en lek- och samspelsmodell i förskolan ger några förändringar i hur lek och socialt samspel tar form mellan barn på förskolan och om barn med stöd av modellen kan utveckla samspelsfärdigheter.

Huvudhandledare: Lektor Eva Siljehag (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Mara Westling Allodi (Stockholms universitet)


 

 

Birgitta Herkner

Doktorand Birgitta Herkner
Birgitta Herkner

Birgitta Herkners forskning belyser läs- och skrivutveckling och bedömning. Birgitta undersöker hur det nationella provet i årskurs 3 förhåller sig till andra diagnostiska verktyg. Forskningens fokus ligger på tidig identifiering av elever i behov av stöd i sin läsutveckling.

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Åke Olofsson (Umeå universitet) Yu-Hsin Hsieh

Doktorand Yu Hsin Hsieh
Yu Hsin Hsieh

Yu-Hsin has a master degree in pediatric physical therapy and has worked as a physical therapist in Taiwan for 8 years, mainly for infants, toddlers and preschool children with disabilities in community-based services, child development centers, and itinerant services in school system. Her professional interests are to work with disciplinary team and family to improve children’s participation in daily routines and quality of life based on ICF framework.

Her research interest is about participation and engagement for children with physical disabilities and environmental affordances. Her PhD project aims to investigate using eye-gazed assistive technology to increase opportunities for engagement and self-determination for students with physical disabilities and complex communication needs in family context or in school. This research plans to do data collection in Taiwan and examine the cross-cultural comparison of eye-gazed AT application between Taiwan and Sweden.

Main supervisor: Professor Helena Hemmingsson from the department of Special Education at Stockholm University.
Co-supervisor: Professor Mats Granlund from CHILD, School of Education and Communication at Jonkoping University
Co-supervisor: Docent Ai-Wen Hwang (Graduate Institute of Early Intervention, College of Medicine, Chang Gung University)

Ulf Jederlund

Doktorand Ulf Jederlund
Ulf Jederlund

Ulfs avhandling handlar om arbetslag i skolan och deras arbete med elever med utmanande beteende i år 4–9. Många av dessa elever misslyckas i skolan, inte minst där personalen saknar kunskap, förutsättningar och verktyg för att kunna bemöta och undervisa dem väl. Forskningsprojektet är en interventionsstudie där arbetslag fått kompetensutveckling och grupphandledning under två läsår kring arbetet med elever som utmanar.  Skolutvecklingsarbetet utvärderas med en mixad design, med data från skolornas elever och från deltagande pedagoger, grupphandledare och skolledare.

Huvudhandledare: Rune Saromaa Hausstatter (Högskolan i Innlandet, Norge och gästprofessor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet)
Handledare: Docent Tatjana von Rosen (Stockholms universitet) och Pär Larsson (Stockholms universitet).

Linn Johnels

Linn Johnels

Linn Johnels har lärarexamen i musik och svenska för grundskolans senare år och gymnasieskolan samt en magisterexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi. Linn har i flera år arbetat som musikpedagog och musikterapeut på Eldorado som är ett aktivitets-, kunskaps-, och kulturcenter i Göteborg för personer med en grav intellektuell funktionsnedsättning.

Linns intresseområden är: specialpedagogik, tidig kommunikation och hur estetiska uttryckssätt kan användas för att stärka elever i särskolans träningsskola. Hur tidiga insatser med musik och musikdrama kan ge dessa elever ökade möjligheter till delaktighet och lärande, ser Linn som viktiga forskningsområden för att stärka en elevgrupp som är eftersatt vad gäller kunskapsutveckling och läromedel.

Huvudhandledare: Docent Jenny Wilder (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Simo Vehmas (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Åsa Lyrberg

Åsa är knuten till Forskarskolan i Learning study, ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping (värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet. Studien genomförs tillsammans med lärare i grundsärskolan och fokuserar relationen undervisning – lärande med inriktning mot framväxande och tidiga läs- och skriftspråkliga kompetenser. Forskarskolan har en ämnesdidaktisk inriktning, men hålls samman av forskningsansatsen Learning Study, en ansats för lärardriven, praktikbaserad och praktikutvecklande forskning.

Huvudhandledare: Universitetslektor Diana Berthén (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Inger Eriksson (Stockholms universitet)

Malin Lönnerblad

Malin LönnerbladMalin Lönnerblad

Malin Lönnerblad är utbildad lärare i svenska/SO för årskurs 1-7 samt specialpedagog och har en master i specialpedagogik. Malin har under flera år arbetat som lärare och specialpedagog i grundskolan, främst med barn i behov av särskilt stöd. Under de senaste åren har hon arbetat som specialpedagog på Astrid Lindgrens barnsjukhus i ett team som utreder barn med förvärvade hjärnskador. Malin Lönnerblads forskning handlar om hur det går i grundskolan för barn som har behandlats för hjärntumörer. Genom registerstudier kommer nationella prov och betyg att undersökas.

Huvudhandledare: Universitetslektor Eva Berglund (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Klas Blomgren (Karolinska Institutet) och Ingrid van’t Hooft (Karolinska Institutet)

Jenny Rosendahl

Jenny Rosendahl
Jenny Rosendahl

Jenny Rosendahls licenciat avhandling inriktar sig på fritiden för unga vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning. Studien genomförs som en deltagarbaserad aktionsforskningsstudie där unga vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning själva får göra sina röster hörda i frågor som rör kultur, fritid och demokrati.

Huvudhandledare: Docent Jenny Wilder (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.) 

Jude Tah

Jude Tah
Jude Tah
 

Jude Tah är intresserad av frågor om utbildningspolitik och reformer inom specialpedagogik. I början av 1990-talet införde Sverige en rad reformer inom utbildning som förändrade utbildningssystemet. Reformerna, som influerades av New Public Management och nyliberal ideologi, introducerade marknadskrafter i utbildningssystemet. Hans forskningsprojekt undersöker introduktionen av marknaden i utbildningssystemet och dess konsekvenser på specialpedagogiken.  ​

Huvudhandledare: Professor Rune S Haussttäter (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Helén Knutes Nyqvist (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Sofia Wallin

Sofia Wallin har ett stort intresse för kommunikation, i synnerhet kommunikativ tillgänglighet i barnets miljö. Hon har en logopedexamen och flertalet kurser i pedagogik och specialpedagogik som akademisk bakgrund och en erfarenhet av arbete i såväl pedagogisk verksamhet som inom sjukvård. De senaste åren har hon haft möjlighet att fokusera på kommunikativa rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom sitt arbete i specialistverksamheten Dart – Kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg.

Huvudhandledare: Docent Jenny Wilder (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Hanna Ginner Hau och professor Helena Hemmingsson båda från (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Carina Wikman

Carina Wikman har grundskollärarexamen, magisterexamen i pedagogik och specialpedagogexamen. Carina har under 17 år arbetat i grundskolans alla stadier och i gymnasiet varav de senaste fem åren som speciallärare/specialpedagog. Hennes intresseområden är: den relationella aspekten på utbildning, det sociala klimatet i lärandemiljön, lärares etiska förhållningssätt samt elevers sociala, moraliska och kunskapsmässiga utveckling. Carinas fokus är att undersöka på vilka sätt lärares arbete med kontinuerliga utvärderingar och medvetna förändringar av det sociala klimatet kan förbättra lärandemiljön och vilka konsekvenser detta får för eleverna.

Huvudhandledare: professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: docent Laura Ferrer-Wreder (Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet)

Rano Zakirova Engstrand

Rano Zakirova Engstrand
Rano Zakirova Engstrand

Ranos Zakirova Engstrands forskning handlar om att få en djupare kunskap och förståelse kring faktorer som påverkar lärande och utveckling hos barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) ur både familj - och lärarperspektiv. Hennes forskning består av två studier. Syftet med den första studien är att med utgångspunkt i föräldrars perspektiv undersöka betydelsen av kulturella faktorer för planering och genomförande av habiliteringsinsatser och pedagogiskt stöd på förskolan, för att främja positiv utveckling och lärande hos förskolebarn med AST. Resultat av studien förväntas bidra till fördjupad kunskap hos yrkesverksamma lärare och habiliteringsspecialister om hur etniska, kulturella och språkliga aspekter bör beaktas i bemötande av barn med AST och deras familjer i Sverige. Syftet med den andra studien är att undersöka lärares och förskollärares kunskaper om AST och evidensbaserade interventioner för barn med AST samt relationer mellan lärares kunskaper om AST, arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund och attityder till inkludering för barn och elever med AST i inkluderande lärmiljöer.
 
Huvudhandledare: Professor Lise Roll-Pettersson (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.) och docent Tatja Hirvikoski (KIND, Karolinska institutet)