De tidiga skolåren är viktiga för barns utveckling. Det är därför av stor vikt att dessa håller hög kvalité, upplevs som meningsfulla och erbjuder barn bästa möjliga förutsättningar för utveckling. Hur sådana optimala förutsättningar för utveckling ser ut, strävas efter och kan uppnås är ständigt aktuella frågor för utbildningsväsendet.

Hur ser de tidiga skolåren och det specialpedagogiska stödet ut?

De flesta av barnen i och utan behov av stöd som deltog i studien flyttade från förskola till förskoleklass, fritidshem och klass ett. Några av barnen i behov av stöd hade en förlängd tid i förskolan om ett år och började därefter direkt i klass ett och på fritids.

Omkring hälften av barnen var i behov av stöd, övergående eller över tid, under de tidiga skolåren. Dessa barns behov beskrivs som måttliga, höga eller mycket höga av Johanna Lundqvist. De anpassningar och särskilt stöd som erbjöds dem kallas i studien integrerat stöd, en till en-träning, behandling av logoped, en till en-konversationer, träning efter skolan och en utökad tid i förskolan.

Förskolorna, förskoleklasserna, fritidshemmen och skolklasserna som undersöktes hade antingen en specialiserad eller en icke specialiserad organisation. I de specialiserade utbildningsmiljöerna utbildades barn med samma slags diagnos och liknande svårigheter. I de icke specialiserade utbildningsmiljöerna utbildades barn med olika slags diagnoser och svårigheter. De specialiserade utbildningsmiljöerna hade mer resurser än de icke specialiserade. Användningen av inkluderande undervisning och verksamhet var betydligt vanligare i de icke specialiserade utbildningsmiljöerna än i de specialiserade.

I sin studie uppmärksammar Johanna Lundqvist att användandet av inkluderande undervisning minskade över tid. Barnen i studien gick i mer eller mindre inkluderande förskolor, men efter förskolan började de barn som hade mycket höga behov av stöd och en intellektuell funktionsnedsättning i träningsskolor som inte använde sig av inkluderande undervisning. En till en-träningarna ökade också över tid.

Hon uppmärksammar också i sin studie att kvalitén på förskolorna varierade och att inte alla barn gick i förskolor med god kvalité. I studien uppmättes kvalitén med strukturerade observationsinstrument, till exempel ECERS-R och ICP.

Hur ser barnen på sina tidiga skolår?

Avhandlingen visar att barnen hade mer positiva än negativa erfarenheter av sina tidiga skolår. Barnen tyckte bland annat om att leka fritt med kamrater på raster, att klättra i träd på gården, att pyssla på fritids och att träna på att läsa, skriva och räkna i skolan. De berättade också om sin hemlängtan, om att de förekom bråk, hot och slagsmål under tidiga skolår och att samlingar inte alltid var stimulerande och spännande. För att kunna trivas menade barnen, också de barn som var i behov av stöd, att det var viktigt att känna tillhörighet bland kamrater, att ha möjlighet till kreativ lek och kreativt tänkande samt att få uppleva fart, spänning och grovmotoriska utmaningar. Det var också viktigt för dem att kunna dra sig tillbaka för vila och återhämtning, att få nya kunskaper och öka sin förståelse för omvärlden samt att känna trygghet. Några andra viktiga faktorer för deras trivsel var att känna sig fria och självständiga samt att förebygga och kunna handskas med hemlängtan.

Hur kan forskare samla in barns perspektiv på tidiga skolår? 

Johanna Lundqvist har själv använt sig av teckningar och visualiserade semi-strukturerade intervjuer. Hon betonar att det är viktigt att forskare anpassar sina datainsamlingsmetoder och erbjuder stöd så att alla barn ges möjlighet att delta och berätta om sina erfarenheter.    

Forskningen är den första i sitt slag i Sverige och hennes förhoppning är att de beskrivningar och analyser som finns i avhandlingen ska bidra till att kunskapen om tidiga skolår, övergångar, anpassningar, särskilt stöd och inkluderande undervisning fördjupas i Sverige.

In English: Inclusive and special education in the early school years

___________________________________________________________________________

Disputationen äger rum den 11 mars 2016, kl. 13:00 i David Magnussonsalen, Frescati Hagväg 8.

Avhandlingstitel:  “Educational pathways and transitions in the early school years: Special educational needs, support provisions and inclusive education”

Läs mer i: Abstract/fulltext

Ytterligare information
Johanna Lundqvist, johanna.lundqvist@specped.su.se