Doktorand Rasmus Andersson
Rasmus Andersson

Rasmus är intresserad av forskning som berör språkliga interventioner i förskola och skola. Hans studie är inriktad på en läsintervention som heter dialogisk läsning. Forskningen syftar till att belysa implementeringsaspekter av interventionen. Dialogisk bokläsning har som mål att utveckla språklig förmåga hos barn i förskola genom en strukturerad och engagerande bilderboksläsning som skapar mer dialog i barngruppen. Rasmus kommer närmast från den statliga specialskolan med inriktning på elever med språklig funktionsvariation.
Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Eva Siljehag, (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.) och Sven Bölte, Karolinska Institutet)

Karin Edlund

Karin Edlund har en grundskollärarexamen, magisterexamen i läs-och skrivsvårigheter/dyslexi och en masterexamen i specialpedagogik. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta i grundskolans alla stadier, varav de senaste åtta åren som speciallärare. Hennes intresseområden är: specialpedagogik, barns språkutveckling och interaktion mellan barn och vuxna ur ett språkutvecklande perspektiv. Att studera det sociala samspelet i språkliga aktiviteter och effekten av tidiga insatser för främjande av språkutveckling ser Karin som viktiga forskningsområden för att stärka skolans kompensatoriska uppdrag för barn som av olika orsaker inte utvecklas optimalt i sitt språk.

Huvudhandledare: Universitetslektor Eva Berglund (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Liselotte Kjellmer och professor Helena Hemmingsson båda från (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Lisa Fohlin

Lisa Fohlin har en förskollärarexamen, magisterexamen i didaktik och en magisterexamen i psykologi. Hon har arbetat 7 år i förskolan och som adjunkt på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Hennes intresseområden är; specialpedagogik, utbildningspsykologi och förskoledidaktik med särskilt intresse för gemenskapsorienterad inkludering samt social färdighetsträning och utveckling. Hon ser mellanmänskliga möten och förtroendefulla relationer som en grogrund för livslångt lärande och utveckling.

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Mina Sedem (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Doktorand Yu Hsin Hsieh
Yu Hsin Hsieh

Yu-Hsin has a master degree in pediatric physical therapy and has worked as a physical therapist in Taiwan for 8 years, mainly for infants, toddlers and preschool children with disabilities in community-based services, child development centers, and itinerant services in school system. Her professional interests are to work with disciplinary team and family to improve children’s participation in daily routines and quality of life based on ICF framework.

Her research interest is about participation and engagement for children with physical disabilities and environmental affordances. Her PhD project aims to investigate using eye-gazed assistive technology to increase opportunities for engagement and self-determination for students with physical disabilities and complex communication needs in family context or in school. This research plans to do data collection in Taiwan and examine the cross-cultural comparison of eye-gazed AT application between Taiwan and Sweden.

Huvudhandledare: Professor Helena Hemmingsson from the department of Special Education at Stockholm University.
Handledare: Professor Mats Granlund from CHILD, School of Education and Communication at Jonkoping University

Linn Johnels

Linn Johnels har lärarexamen i musik och svenska för grundskolans senare år och gymnasieskolan samt en magisterexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi. Linn har i flera år arbetat som musikpedagog och musikterapeut på Eldorado som är ett aktivitets-, kunskaps-, och kulturcenter i Göteborg för personer med en grav intellektuell funktionsnedsättning.

Linns intresseområden är: specialpedagogik, tidig kommunikation och hur estetiska uttryckssätt kan användas för att stärka elever i särskolans träningsskola. Hur tidiga insatser med musik och musikdrama kan ge dessa elever ökade möjligheter till delaktighet och lärande, ser Linn som viktiga forskningsområden för att stärka en elevgrupp som är eftersatt vad gäller kunskapsutveckling och läromedel.

Huvudhandledare: Docent Jenny Wilder (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Simo Vehmas (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Hanna Lindström Sandahl

Hanna Lindström Sandahl är legitimerad logoped med mångårig erfarenhet av arbete med barns språk-, läs och skrivutveckling. Hennes intresseområden är specialpedagogik och didaktik i relation till tidig läs-, skriv och matematikinlärning i grundskolans lägsta årskurser.

Huvudhandledare: Biträdande professor Henrik Danielsson
Handledare: Universitetslektor Åsa Elwér, Professor Joakim Samuelsson, Professor Stefan Samuelsson

Andrea Ritosa

Andrea Ritosa har en masterexamen i psykologi från universitetet för samhällsvetenskap och humaniora i Rijeka, Kroatien, och en magisterexamen i interventioner i barndom från Jönköpings universitet. Hon har arbetslivserfarenhet som psykolog inom socialtjänst och har arbetat med barn, ungdomar och familjer. Hennes forskningsintressen är utvecklingspsykologi och den komplexa relationen mellan miljöfaktorer och barns utveckling. Andrea är doktorandstudent i handikappvetenskap vid Jönköpings universitet och är medlem i forskningsgruppen CHILD. I sin nuvarande forskning studerar hon hur processuella faktorer i förskolan och skolan påverkar barns engagemang över tid med särskilt fokus på barn som visar beteendeproblem.

Huvudhandledare:
Handledare:

Sofia Wallin

Sofia Wallin har ett stort intresse för kommunikation, i synnerhet kommunikativ tillgänglighet i barnets miljö. Hon har en logopedexamen och flertalet kurser i pedagogik och specialpedagogik som akademisk bakgrund och en erfarenhet av arbete i såväl pedagogisk verksamhet som inom sjukvård. De senaste åren har hon haft möjlighet att fokusera på kommunikativa rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom sitt arbete i specialistverksamheten Dart – Kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg.

Huvudhandledare: Docent Jenny Wilder (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Hanna Ginner Hau och professor Helena Hemmingsson båda från (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Carina Wikman

Carina Wikman har grundskollärarexamen, magisterexamen i pedagogik och specialpedagogexamen. Carina har under 17 år arbetat i grundskolans alla stadier och i gymnasiet varav de senaste fem åren som speciallärare/specialpedagog. Hennes intresseområden är: den relationella aspekten på utbildning, det sociala klimatet i lärandemiljön, lärares etiska förhållningssätt samt elevers sociala, moraliska och kunskapsmässiga utveckling. Carinas fokus är att undersöka på vilka sätt lärares arbete med kontinuerliga utvärderingar och medvetna förändringar av det sociala klimatet kan förbättra lärandemiljön och vilka konsekvenser detta får för eleverna.

Huvudhandledare: professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Laura Ferrer Wreder (Psykologiska institutionen, Stockholms universitet)