Utbildningen omfattar kurser om 120 hp fördelade på fyra block:

1. Specialpedagogik, 30 hp

- Specialpedagogik i historiskt perspektiv och samhällsperspektiv (UQ02MA) - ges VT18
- Områdesöversikt över internationell forskning inom specialped. (UQ01MA)
- Funktionsnedsättning, lärande och utveckling (UQ04MA/UQ005M)
- Särbegåvning i skola och förskola (UQ06MA/UQ006M)

2. Metod, 30 hp

- Vetenskapsteori och forskningsmetodik ur ett flervetenskapligt perspektiv (UQ07MA)
- Vetenskapsteori och forskningsmetod (UQ08MA/UQ031M)
- Vetenskapsteori och kvantitativ metod (UQ05MA/UQ071M/UQ9MSY)
- Forskningsetik och intervju- och samtalsmetodik (UQ09MA) - ges VT18

3. Valbara kurser, 30 hp

Detta block består av valbara kurser inom specialpedagogik eller annat relevant närliggande område. Kurserna kan även läsas vid annan institution eller lärosäte och väljs i samråd med studierektor.

4. Examensarbete, 30 hp

- Självständigt arbete, 30 hp (UQ10MA)
- Självständigt arbete, 15 hp (UQ010M)

Kontakt

Programansvarig: Lise Roll Pettersson - lise.roll-pettersson@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se