Forskningsbaserat familjestöd för att utveckla små barns ordförråd och senare läs- och skrivförmåga

Mats Myrberg, professor vid Specialpedagogiska institutionen, och Christine Cox Eriksson, doktorand vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

SPRINT-projektet som involverar totalt 600 stockholmsfamiljer med barn födda hösten 2008 studerar språkliga samspelsmönster mellan små barn och deras föräldrar, samt vilka effekter man kan nå med ett forskningsbaserat familjestödsprogram.

Behövs specialpedagogik i förskolan?

Eva Siljehag, universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Under 2010 har Specialpedagogiska institutionen gett en kurs inom Skolverkets satsning Förskolelyftet. Föreläsningen redogör för och diskuterar kursdeltagarnas arbete med små barns språk-, matematik- och kommunikationsutveckling i förskolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Skolan som uppväxtmiljö: hur påverkas pojkar och flickor av vad de upplever i skolan?

Mara Westling Allodi, docent vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

En systematisk genom gång av internationell longitudinell forskning visar vilka skolfaktorer som har betydelse och hur de påverkar eleverna. En fördjupad analys av resultaten visar att reaktionerna och konsekvenserna kan se olika ut för pojkar och flickor. En förståelse av skolans viktiga roll i dessa processer kan bidra till att förebygga skolsvårigheter, psykisk ohälsa och social utslagning.

 

Utmaningar i en skola för alla

Inger Assarson, fil.dr. och lektor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Mötet mellan skolans sätt att organiseras och elevers olikheter i bakgrund, kultur, intressen och förutsättningar är inte så lätt för lärare att hantera. Med olika exempel som utgångspunkt drar Inger Assarson i filosofiska trådar för hur det går att tänka på olika sätt omkring de svårigheter som uppstår.

Specialpedagogik - en konstnärlig verksamhet?

Magnus Magnusson, fil.dr. och lektor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Utifrån pågående forskningsverksamhet i anslutning till organisationen ShareMusics arbete presenteras intryck och resultat där fokus ligger på det kreativa mötet mellan konstnären/artisten och den s.k. amatören.

Beteendeproblem och inlärningssvårigheter hos skolbarn. Resultat från en longitudinell populationsstudie.

Ulla Ek, professor i specialpedagogik med inriktning mot neuropsykologi och neuropsykiatri, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

2002 påbörjades ett tvärprofessionellt forskningsprojekt som syftade till en bred kartläggning av skolsvårigheter och eventuella orsaker till dessa hos en årskull barn. Alla barn i kommunen genomgick i årskurs 4 en utvidgad hälsoundersökning.