Från marginalisering till inkludering – elever i behov av särskilt stöd

Jari Linikko, fil.dr. i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Elever med utvecklingsstörning eller med neuropsykiatriska diagnoser får oftast särskilt stöd i skolan vilket samtidigt leder till marginalisering av dessa elever. Denna föreläsning belyser några av motsättningarna i skolans arbete med inkludering av dessa elever.

Forskning = Möjligheter

Eva Minten, undervisningsråd, PhD/Director of Education, Skolverket.

Eva Minten kommer att resonera kring Skolverkets uppdrag att sammanställa och sprida resultat om forskning. Målet är att lärare och rektorer lättare ska kunna tillgodogöra sig forskningsresultat och annan systematisk framtagen kunskap däribland evidensbaserad kunskap.

Att undervisa i läsförståelse genom hela grundskolan

Barbro Westlund, lärarutbildare och doktorand vid Stockholms universitet.

Föreläsningen tar upp teoretiska förklaringar om vilka processer som påverkar läsförståelse och kopplar dessa till praktisk klassrumsmetodik. I föreläsningen visas ett flertal praktiska tillämpningsmodeller.

 

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

Jan Håkansson, lektor, avdelningen för didaktik, Växjö universitet.

Föreläsningen bygger på en nyligen framtagen kunskapsöversikt om faktorer som påverkar resultaten i den svenska grundskolan. I översikten granskas svensk forskning och utvärdering om grundskolan från 1990 och framåt inom breda områden som berör samhällsfaktorer, resurser, reformer och skolans inre arbete.

En evidensbaserad praktik - är det lösningen på skolans problem?

Claes Nilholm, professor i specialpedagogik vid HLK, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

I föreläsningen redogör Claes Nilholm för vad begreppet evidensbasering innebär. Ett antal svårigheter med att evidensbasera skolans praktik lyfts fram och illustreras med konkreta exempel.

Evidensbaserad praktik - utmaningar och möjligheter i praktiken

Lise Roll Pettersson, docent, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, föreläser tillsammans med Ulrika Långh, program- och utvecklingsansvarig samt Catrin Killander, logoped och certifierad beteendeanalytiker vid Autismcenter för små barn.

Föreläsningen ger en bakgrund till evidensbaserad och forskningsbaserad praktik samt dess historik med koppling till evidensbaserad praktik samt svårigheter och utmaningar med att arbeta evidensbaserat. 

Omotiverade och okoncentrerade barn - vad säger forskning?

Martin Karlberg, doktorand vid institutionen för didaktik, Uppsala universitet.

Föreläsningen handlar om forskningsbakgrund, teoretiska principer och hur vi kan förebygga och hantera utåtagerande, omotiverade och okoncentrerade barn i undervisningen.