Forskarskolan har inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskola och under de första skolåren och hoppas kunna bidra med ökad forskningskunskap om hur man kan förebygga och arbeta preventivt för att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheterna till lärande och utveckling i det svenska utbildningssystemet. Forskarutbildningen ska utveckla förskolans och skolans kunskapsbas om yngre barns särskilda behov och om kraven på omgivningens specialpedagogiska anpassningar.

Syftet med Forskarskolan i Specialpedagogik är att utveckla kunskap för att kunna erbjuda mer effektiva insatser, vilket efterfrågas i utbildningssystemet och i samhället. Forskarskolan kommer att rekrytera doktorander med specialpedagogisk bakgrund, med anknytning till deras studier i existerande forskningsmiljöer och multidisciplinära projekt, vilket bidrar till en konsolidering och expansion av detta forskningsfält.  

Doktoranderna kommer att utveckla 

  • multidisciplinära teoretiska och metodologiska kunskaper
  • förmågan att integrera modeller och samverka med olika professioner
  • utveckla specialiserad kunskap i ett särskilt fält
  • utveckla färdigheter att bedriva tillämpad forskning i förskola och skolans tidiga år, för att stödja delaktighet, utveckling och lärande för barn i behov av särskilt stöd.

Forskarskolan kommer att fungera som ett samarbete och nätverk mellan lärosätena och de medverkande forskningsmiljöerna från respektive lärosäte, vilket borgar för en hög kvalitet i forskarutbildningen både när det gäller kurser, handledning och högre seminarier.