Göran Ahlqvist

 

Malin Albinsson

Malin är knuten till Forskarskolan i Leraning study, ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping(värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet. Learning study studien genomförs i ett samarbete med lärare i åk 1 och fokuserar på att undersöka vad i undervisningen som befrämjar elevers förmåga att förstå flersiffriga tal i decimalsystemet. Studien förväntas ge ett ämnesdidaktiskt bidrag för att förebygga matematiksvårigheter.

Forskarskolan i Learning study

Huvudhandledare: Universitetslektor Diana Berthén (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Inger Eriksson (Stockholms universitet)

Erika Baraldi

Erika Baraldis forskning är inom det tvärvetenskapliga fältet Interventionsprogram för extremt prematurfödda barn i samspel med deras omsorgspersoner. Syftet med interventionen är att främja barnets exekutiva funktionsutveckling och i det längre perspektivet skapa optimala förutsättningar för barnets inlärning och hälsa under uppväxten.

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Ann-Charlotte Smedler (Stockholms universitet)

Personlig hemsida

Hampus Bejnö

Hampus Bejnös forskning rör barn med autism (AST) och deras lärande. Syftet med Hampus avhandling är dels att kulturanpassa ett verktyg (APERS-PE) för att utvärdera lärmiljö för barn med AST och dels att utpröva en kompetensbaserad modell i svensk förskola för att på så vis öka kunskapen om AST och mängden evidensbaserad praktik i förskolan.

Huvudhandledare: Professor Lise Roll-Pettersson (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Sven Bölte (KIND, Karolinska Institutet), vik. lektor Lars Klintwall (Stockholms universitet).

Personlig hemsida

Marie Björk

Marie Björk är knuten till Forskarskolan i Learning study, ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping (värdhögskola), Göteborgs universitet och Stockholms universitet.

Studien genomförs i form Learning Study, en iterativ och praktiknära forskningsansats där forskare och lärare tillsammans undersöker relationen undervisning – lärande. Elevers uppfattningar av betydelsebärande delar i tiobassystemet och hur undervisningen kan utformas i relation till dessa uppfattningar, kommer att utforskas. Principerna för learning activity, en gren av verksamhetsteorin kommer att användas i syfte att pröva och utveckla undervisningssituationer och uppgifter som kan bidra till att elever utvecklar förmågan att argumentera för och resonera om rationella tal i. Studien kommer att genomföras med elever i skolår 4 och 6 och förväntas ge ett ämnesdidaktiskt bidrag för att förebygga matematiksvårigheter.

Forskarskolan i Learning study

Huvudhandledare: Universitetslektor Diana Berthén (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Inger Eriksson (Stockholms universitet)

Kim De Verdier

Sedan mitten av 1980-talet finns inte någon specialskola för barn och unga med synnedsättning/blindhet i Sverige, utan dessa elever går inkluderade i ordinarie skolor. Att skapa en optimal lärandemiljö för elever med synnedsättning/blindhet medför stora utmaningar för de undervisande lärarna, eftersom barnen är få och gruppen är heterogen. Ett fåtal barn per år föds helt utan syn eller med så begränsad syn att de blir punktskriftsläsare. Att ha en elev i klassen med ett annat läsmedium än övriga, ställer ytterligare krav på lärarnas kompetens. Genom åren har varierade rapporter framkommit rörande hur inkluderingen fungerar för dessa elever. Mitt avhandlingsarbete syftar till att fördjupa kunskapen kring elevgruppens behov och stödets utformning i skolan.

Handledare: Professor emerita Ulla Ek (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Elisabeth Fernell (Göteborgs universitet)

Helen Dwyer

Barriers to learning - themes of securitization in education restructuring, reform policies and planning. A comparative study of South African and Swedish educational policies.

Huvudhandledare: Professor Anders Gustavsson (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Universitetslektor Ingrid Hårsman (Stockholms universitet)

Maria Gladh

Maria Gladhs forskning är knuten till forskargruppen Specialpedagogik och yngre barn. Hennes avhandling syftar till att undersöka om användandet av en lek- och samspelsmodell i förskolan ger några förändringar i hur lek och socialt samspel tar form mellan barn på förskolan och om barn med stöd av modellen kan utveckla samspelsfärdigheter.

Huvudhandledare: Lektor Eva Siljehag (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Mara Westling Allodi (Stockholms universitet)

Personlig hemsida

Birgitta Herkner

Birgitta Herkners forskning belyser läs- och skrivutveckling och bedömning. Birgitta undersöker hur det nationella provet i årskurs 3 förhåller sig till andra diagnostiska verktyg. Forskningens fokus ligger på tidig identifiering av elever i behov av stöd i sin läsutveckling.

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Åke Olofsson (Umeå universitet)

Personlig hemsida

Ulf Jederlund

Ulfs avhandling handlar om arbetslag i skolan och deras arbete med elever med utmanande beteende i år 4–9. Många av dessa elever misslyckas i skolan, inte minst där personalen saknar kunskap, förutsättningar och verktyg för att kunna bemöta och undervisa dem väl. Forskningsprojektet är en interventionsstudie där arbetslag fått kompetensutveckling och grupphandledning under två läsår kring arbetet med elever som utmanar.  Skolutvecklingsarbetet utvärderas med en mixad design, med data från skolornas elever och från deltagande pedagoger, grupphandledare och skolledare.

Huvudhandledare: Docent Margareta Ahlström (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Docent Tatjana von Rosen (Stockholms universitet) och Pär Larsson (Stockholms universitet).

Åsa Lyrberg

Åsa är knuten till Forskarskolan i Learning study, ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping (värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet. Studien genomförs tillsammans med lärare i grundsärskolan och fokuserar relationen undervisning – lärande med inriktning mot framväxande och tidiga läs- och skriftspråkliga kompetenser. Forskarskolan har en ämnesdidaktisk inriktning, men hålls samman av forskningsansatsen Learning Study, en ansats för lärardriven, praktikbaserad och praktikutvecklande forskning.

Huvudhandledare: Universitetslektor Diana Berthén (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Inger Eriksson (Stockholms universitet)

Malin Lönnerblad

Malin Lönnerblads forskning handlar om hur det går i skolan för barn som har behandlats för cancer. Genom registerstudier kommer nationella prov och betyg att undersökas.

Huvudhandledare: Universitetslektor Eva Berglund (Stockholms Universitet)
Biträdande handledare: Professor Klas Blomgren (Karolinska Institutet) och Ingrid van’t Hooft (Karolinska Institutet)

Jenny Rosendahl

Jenny Rosendahls licenciat avhandling inriktar sig på fritiden för unga vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning. Studien genomförs som en deltagarbaserad aktionsforskningsstudie där unga vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning själva får göra sina röster hörda i frågor som rör kultur, fritid och demokrati.

Huvudhandledare: Docent Jenny Wilder (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Mara Westling Allodi (Stockholms universitet)

Katarina Sundström Rask

Katarinas licentiatstudie handlar om introduktionen av nyanlända elever i grundskolans tidigare år. Vilka rutiner och arbetssätt finns och hur upplevs introduktionen av de involverade?

Huvudhandledare: Docent Margareta Ahlström (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Åsa Wedin (Högskolan Dalarna) och universitetslektor Gun-Marie Wetso (Högskolan Dalarna)

 

Jude Tah

 

Rano Zakirova Engstrand

Ranos forskning handlar om att få en djupare kunskap och förståelse kring faktorer som påverkar lärande och utveckling hos barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) ur både familj - och lärarperspektiv. Hennes forskning består av två studier. Syftet med den första studien är att med utgångspunkt i föräldrars perspektiv undersöka betydelsen av kulturella faktorer för planering och genomförande av habiliteringsinsatser och pedagogiskt stöd på förskolan, för att främja positiv utveckling och lärande hos förskolebarn med AST. Resultat av studien förväntas bidra till fördjupad kunskap hos yrkesverksamma lärare och habiliteringsspecialister om hur etniska, kulturella och språkliga aspekter bör beaktas i bemötande av barn med AST och deras familjer i Sverige. Syftet med den andra studien är att undersöka lärares och förskollärares kunskaper om AST och evidensbaserade interventioner för barn med AST samt relationer mellan lärares kunskaper om AST, arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund och attityder till inkludering för barn och elever med AST i inkluderande lärmiljöer.
 
Huvudhandledare: Professor Lise Roll-Pettersson (Stockholms universitet)
Biträdande handledare: Professor Mara Westling Allodi (Stockholms universitet) och docent Tatja Hirvikoski (KIND, Karolinska institutet)

Personlig hemsida